Leerlingbegeleiding

Rouwverwerking
Het Wartburg College biedt jongeren die te maken hebben gehad met rouw in het gezin, de mogelijkheid dit te delen met andere jongeren die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Twee schoolmaatschappelijk werkers leiden de steungroep ‘gedeeld verdriet’. Er worden zes bijeenkomsten gehouden, verspreid over een periode van twee maanden. De jongeren mogen zich hier voor via de mentor opgeven.

Verwijsindex
Scholen zijn in het kader van wetgeving verplicht om vermoedens van mishandeling of huiselijk geweld te melden bij Veilig Thuis en/of in de Verwijsindex. Veilig Thuis behandelt vermoedens door nader onderzoek te doen. De verwijsindex is een digitaal  signaleringsinstrument voor hulpverleningsinstellingen en scholen die te maken hebben met complexe en intensieve zorgvragen van jongeren. Het signaleringsinstrument zorgt ervoor dat hulpverleningsinstellingen en scholen niet langs elkaar heen werken en er altijd een eindverantwoordelijke instelling is, die zorg draagt voor een effectief traject voor de betreffende jongeren. Ook het Wartburg College zal leerlingen die voldoen aan de criteria voor signalering aanmelden via de verwijsindex. In de stadsregio Rotterdam heet de index SISA. In de Drechtsteden heet het VIR-ZHZ.

Specifieke ondersteuning

De Burcht  (Reboundgroep)
Onze school heeft ook een reboundvoorziening. Deze groep valt onder verantwoordelijkheid van locatie Guido de Brès. De reboundgroep is gehuisvest in hetzelfde gebouw als de cluster 4-afdeling in Rotterdam-Zuid. De voorziening is bedoeld voor leerlingen die tijdelijk niet meer meekunnen in het reguliere onderwijsproces. De periode op de rebound is bedoeld om leerlingen een beter inzicht in zijn of haar eigen gedrag te geven, zodat het weer mogelijk wordt om het reguliere onderwijs te volgen. Als dit niet mogelijk blijkt, worden de leerlingen voorbereid op een andere vorm van onderwijs en/of hulpverlening. Een toelatingscommissie beslist in nauw overleg met de ouders en het zorgadviesteam van de locatie van herkomst over plaatsing in de reboundgroep.

De Burcht (Cluster 4)
Klik hier voor informatie over De Burcht.

Schoolondersteuningsprofiel
Elke school is (in het kader van Passend Onderwijs) verplicht haar ondersteuningsmogelijkheden te beschrijven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Het Schoolondersteuningsprofiel is opgenomen in de Kadernota Zorg en Ondersteuning. Klik hier om daar kennis van te nemen.

Het ondersteuningsprofiel van het Wartburg College heeft als uitgangspunt dat elke leerling die vanuit de identiteit past bij de school, een plaats krijgt binnen de school. Dat kan binnen het zogenaamde ‘basisarrangement’ dat geldt voor de locaties of via de aanvullende arrangementen zoals de reboundgroep en de cluster 4-groepen (De Burcht).

Onder de aanvullende arrangementen vallen ook de leerlingen met gehoorstoornissen of visuele beperkingen. Voor hen wordt in overleg met Auris of Bartiméus de ondersteuningsbehoefte bepaald.

Voor leerlingen die aanvullende ondersteuning krijgen (boven het basisarrangement), wordt door de school in overleg met de ouders een ontwikkelperspectief opgesteld.

Vertrouwenspersonen

Interne en externe vertrouwenspersonen
Voor een zorgvuldige en deskundige behandeling van klachten is op het Wartburg College een aantal interne vertrouwenspersonen in functie. Per locatie betreft dit een man en een vrouw. Zij hebben met name een doorverwijzende rol naar de externe vertrouwenspersoon, de vertrouwenspersoon integriteit, de leidinggevende een andere direct betrokkene of naar een hulpverlener. De interne vertrouwenspersonen fungeren voor leerlingen in nood als sociaal vangnet.

De interne vertrouwenspersonen van de locaties zijn:

  • Guido de Brès: drs. J. Baars, mw. G. Roozendaal, bereikbaar via het algemene nummer: 
    (010) 292 39 00
  • Marnix: mw. M.E.C. Barth en R.F. Reinders, bereikbaar via het algemene nummer: 
    (078) 639 28 00
  • Revius: mw. J.D. van Gelder en G.H.G. Wassink, bereikbaar via het algemene nummer: 
    (010) 286 60 00
  • Beroepencollege De Swaef en De Burcht: mw. P.I.T. Both-den Haan en J. Soet, bereikbaar via het algemene nummer: (010) 480 14 22

De vertrouwenspersoon integriteit is mw. J.J. Haak-Loeve. Zij is bereikbaar via de locatie Guido de Brès: (010) 292 39 00.

Klachtenprocedure
Probeer uw persoonlijke zaken/uw klacht eerst onder vier ogen te bespreken met de betrokkene. In sommige situaties kan het verstandig zijn om een derde persoon in te schakelen, zoals een interne en/of externe vertrouwenspersoon. Als bemiddeling van een interne en/of externe vertrouwenspersoon niet helpt, kan een klacht worden ingediend bij een klachtencommissie Onze school is aangesloten bij de door de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs ingestelde klachtencommissie, die is ondergebracht bij de stichting GCBO, een samenwerkingsverband van geschillencommissies in het bijzonder onderwijs. GCBO doet de administratieve afwikkeling van een klacht, en ook kunt u daar met uw vragen terecht bij een mogelijke klacht. U kunt uw klacht indienen door een brief of een mail te sturen naar GCBO. Bij het in behandeling nemen van uw klacht gebruikt GCBO een vragenformulier, dat is te downloaden op de site van GCBO. Dit dient ter ondersteuning van de door u zelf opgestelde klachtbrief, en die kunt u dus gelijk meesturen. GCBO is bereikbaar via Postbus 82324 | 2508 EH Den Haag | T 070-3861697 (van 9.00 tot 16.30 uur) | F 070-3020836 | E info@gcbo.nl | W www.gcbo.nl.

Klachten kunnen gaan over gedrag en omgang, over beslissingen (bijvoorbeeld begeleiding en andere onderwijskundige zaken, schorsing en verwijdering, ongewenste intimiteiten) en over passend onderwijs.
Klachten over de schoolexamens dienen te worden gemeld bij de Commissie van Beroep inzake schoolexamens. De gegevens van deze Commissie zijn te vinden in het Reglement van Toetsing en Centraal Examen.

Adres Onderwijsinspectie
Het Wartburg College valt onder toezicht van de Rijksinspectie voor Voortgezet Onderwijs.

info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: telefoon 1400

Meldpunt vertrouwensinspecteurs voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: telefoon (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).