Missie en Visie

Missie

Het Wartburg College is school in de 21e eeuw. Dat betekent dat we met de Bijbel en de belijdenisgeschriften als grondslag onderwijs verzorgen aan jongeren met het oog op participatie en distantie. Dat richt zich op verantwoord, betrokken en principieel burgerschap.

De basis van deze missie ligt in de woorden die de Heere Jezus Christus zelf sprak in Markus 12 vers 30 en 31:
“Gij zult de Heere, uw God, liefhebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede aan dit gelijk, is dit: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod, groter dan deze.”


Visie

De verschillende begrippen uit de missie zijn bepalend voor de manier waarop wij school willen zijn. De belangrijkste noties uit onze visie zijn:

Bijbels perspectief
De Bijbel is het Woord van God. Dit Woord is gezaghebbend voor alle levensterreinen. In ons onderwijs gaan we uit van de werkelijkheid dat we door te zondigen onze relatie met God hebben verbroken. Het gevolg hiervan is dat we onszelf met de schepping in het verderf hebben gestort. God zij dank houdt het daar niet op!  We geloven en belijden dat ‘ieder die in de gekruisigde Christus gelooft, niet zal verderven, maar het eeuwige leven zal hebben.’

Deze boodschap willen we overbrengen op onze leerlingen. Hierbij gaat het ten diepste niet om verstandelijke kennis, maar om het kennen van en de verborgen omgang met God. Ontmoeting en relatie staan hierbij centraal. De leraar geeft weer wat hij zelf heeft gehoord, gevoeld en gedacht en ondervonden bij de kennis die hij overdraagt. Deze kennis wordt in het perspectief geplaatst van de totale werkelijkheid van Gods schepping. Leerlingen worden ingewijd in het leven op een manier die aansluit bij hun leeftijd, bevattingsvermogen en emotionele ontwikkeling.

Burgerschap: participatie en distantie
Christenen zijn burgers onderweg. Dit betekent dat we in zekere zin vreemdelingen zijn op aarde. We zijn hier niet thuis, maar verwachten ‘de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is’ (Hebreeën 11 vers 10).

Dat betekent niet dat we ons onttrekken aan de wereld en aan onze verantwoordelijkheden. Christenen maken keuzes. We zijn betrokken, oprecht en trouw aan de samenleving waarin wij onze plaats innemen.

Onderwijzen: doorgeven wat van waarde is
In ons onderwijs willen we doorgeven wat van waarde is. God heeft de wereld geschapen. De werkelijkheid waarin wij leven heeft daarom in zichzelf waarde en betekenis, omdat ze deel uitmaakt van Gods schepping. We willen onze leerlingen hiervoor in het onderwijs eerbied en verwondering bijbrengen. Op basis van wat maatschappelijk noodzakelijk is (examenprogramma’s) en wat we vanuit onze traditie belangrijk vinden, maken we in ons onderwijs keuzes in welke kennis we overdragen en welke vaardigheden en competenties van belang zijn.

Inspirerende leraren
Leraren hebben een waardevolle taak. Deze taak bestaat in de eerste plaats, naast het overbrengen van kennis, vooral uit het raken van het hart van de leerlingen ‘opdat zij hun hoop op God zouden stellen’ (Psalm 78 vers 7). Dit vraagt van leraren vaardigheden, integriteit en identiteit. Daarin verschillen leraren van elkaar en dat mag ook. Leraren zijn mensen die kunnen verbinden tussen leerlingen en dat wat geleerd moet worden. Omdat een leraar veel van zichzelf laat zien, maakt hem dat aan de ene kant kwetsbaar, maar aan de andere kant ook overtuigend en een bron van inspiratie.

Unieke leerlingen
Jongeren die onze school bezoeken, hebben elk hun eigen gaven en talenten. We verzorgen onderwijs dat aansluit bij hun leeftijd, mogelijkheden en toekomstperspectief. We werken bewust aan een veilig pedagogisch klimaat waarin leerlingen mogen leren met vallen en opstaan. We vragen van leerlingen discipline, zelfbeheersing en concentratie.