Onderwijsresultaten

Aandacht voor meetbare en ‘merkbare’ kwaliteit
Wij vinden dat kwaliteit niet alleen betekent ‘het voldoen aan wettelijke eisen’ of ‘voldoende leerlingen met een diploma in de daarvoor bestemde tijd’, maar vooral ‘het gefundeerd zijn van het onderwijs op de missie en de visie van de school’. Dan gaat het om de identiteit van het onderwijs en zaken als een goede sfeer op school, tevredenheid van ouders en leerlingen en het antwoord op de vraag hoe leerlingen terugkijken op hun schoolperiode. Kwaliteit is dus meetbaar en merkbaar.

Onderwijsinspectie

Op het Wartburg College wordt gewerkt met een kwaliteitssysteem, waarbij o.a. door enquêtes, gesprekken, visitaties en audits, systematisch de kwaliteit wordt gevolgd. Uitkomsten worden gebruikt om verbeteracties in te zetten. De onderwijsinspectie controleert namens de overheid de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie legt dat vast in rapporten en kwaliteitskaarten. U treft deze aan op www.onderwijsinspectie.nl. De locaties van het Wartburg College scoren daar in het algemeen beter dan gemiddeld op de onderdelen leerlingzorg, sfeer op school, begeleiding van leerlingen en onderwijstijd.

Bekijk hier de onderwijsresultaten van:

De onderwijsinspectie hanteert zogenaamde Hinkelpaden om in kaart te brengen hoe de in- door- en uitstroom van leerlingen op het Wartburg College is verlopen.

Bekijk hier het overzicht van het schooljaar 2017-2018:

Vensters
De school neemt deel aan Vensters. Op basis van 20 indicatoren leggen we verantwoording af van de kwaliteit van het onderwijs op onze locaties. Deze verantwoording en de vergelijking met alle scholen in ons land is te vinden op de website www.scholenopdekaart.nl.

Bekijk hier de resultaten per locatie:

Hierin staat onder meer hoe de in-, door-, en uitstroom van onze leerlingen is verlopen in het schooljaar 2017/2018.

Het slagingspercentage van 2018 van alle locaties staat in onderstaande tabel. De namen van de geslaagde leerlingen worden gepubliceerd.