Studiekosten

Schoolboeken

Uiterlijk in de week voor de start van het schooljaar worden de boeken thuisbezorgd. U ontvangt een email als het pakket verzonden wordt met daarin een Track & Trace code om het pakket te ‘volgen’. Als er niemand thuis is doet PostNL een kaartje in de brievenbus. Het pakket kan dan worden opgehaald op het dichtstbijzijnde postkantoor. Daar blijft het pakket maximaal twee weken staan.

 Er worden zoveel mogelijk gebruikte boeken geleverd. Wanneer er geen gebruikte boeken meer op voorraad zijn, levert Van Dijk nieuwe boeken. Wanneer u het pakket ontvangt, controleer dan de inhoud op basis van de pakbon die in het pakket zit. Op deze pakbon staat ook aangegeven of een artikel nieuw (N) of gebruikt (G) is geleverd.

Wanneer u een boek van slechte kwaliteit heeft ontvangen, meldt u dit in Mijn VanDijk.nl. Klik op het juiste pakket, achter de artikelen kunt u klikken op ‘iets melden’. Kies hier voor de optie ‘schade’. De melding zorgt ervoor dat u aan het einde van het schooljaar geen problemen ondervindt bij het inleveren van de boeken.

Mocht het boek echt niet bruikbaar zijn, dan kunt u ook aangeven dat u een vervangend artikel wilt ontvangen. Van Dijk zorgt er voor dat u een ander boek geleverd krijgt.  Staat ‘iets melden’ niet meer achter het artikel, dan is de reactietermijn verstreken.

Als een boek is kwijtgeraakt, wordt dit niet (nogmaals) door de school betaald. Een nieuw boek kunt u via de website van Van Dijk bestellen.

Alle boeken (met uitzondering van de werkboeken, tenzij anders aangegeven) moeten op een vooraf bekend gemaakt tijdstip weer ingeleverd worden op school. In principe zal dit aan het einde van het schooljaar zijn, tenzij de boeken in verband met bijvoorbeeld (niveau)wisselingen eerder op school ingeleverd moeten worden. Een boete wordt opgelegd als het boek bij inname ontbreekt of dusdanige schade heeft in het eerste gebruiksjaar, dat het als verloren moet worden beschouwd. Voorbeelden van dergelijke schade zijn: het boek heeft waterschade, de pagina’s zijn aan elkaar geplakt, er is dusdanig in het boek geschreven dat dit niet meer te gebruiken is, er ontbreken pagina’s, etc. Als een boek bij de inlevering wordt afgekeurd, wordt het niet ingenomen, maar krijgt de leerling het altijd mee terug. Het te vergoeden bedrag is 100% van de actuele nieuwwaarde van het boek. De boete wordt door middel van een factuur in rekening gebracht bij de ouders of verzorgers van de leerling.

Schoolkosten

De toegang tot en deelname aan het reguliere, bekostigde onderwijs en de examens is in het voortgezet onderwijs gratis. De ouders dienen zich echter te realiseren dat de keuze voor een bepaalde opleiding gepaard kan gaan met extra kosten voor de ouders. Voor sommige lesmaterialen zoals een atlas, een rekenmachine of gereedschap ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. De gedachte hierachter is dat het gaat om lesmateriaal dat langer dan een jaar meegaat, door meer gezinsleden kan worden gebruikt en (door het zelf aan te schaffen) het eigendom wordt van de leerling. Ook voor extra activiteiten, zoals excursies en werkweken, krijgt de school geen geld van het ministerie.

De schoolkosten zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

a. Lesmateriaal dat door de ouders zelf moet worden aangeschaft
Deze materialen zijn onmisbaar om de opleiding met succes te volgen. De ouder(s) of verzorger(s) schaffen deze materialen zelf aan.

 b. Vrijwillige ouderbijdrage
Hieronder vallen alle geldelijke bijdragen van de ouders.

Jaarlijks ontvangen de ouders(s)/verzorger(s) een brief met een limitatieve opsomming van de schoolkosten per klas, onderverdeeld in de hierboven genoemde categorieën. Voor al deze schoolkosten is instemming verkregen van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. Hieronder zijn de brieven over de schoolkosten en het boekenpakket toegevoegd, evenals informatie over de betalingsmogelijkheden.

Voor ouders die wel graag willen dat hun kind aan de activiteiten meedoet, maar de vrijwillige ouderbijdrage niet ineens kunnen betalen, bestaat de mogelijkheid om gespreid te betalen.

Het Wartburg College onderschrijft de gedragscode schoolkosten voortgezet onderwijs. De code is opgesteld door de ouderorganisaties NKO, OUDERS & COO en LOBO, de organisaties voor bestuur en management VOS/ABB, VBS, Verus, Bond KBVO, VGS en LVGS, alsmede de VO-raad. De code vraagt van elk van deze partijen in de school een inspanningsbijdrage om het achterliggende doel van de code te realiseren, namelijk transparantie en beheersing van de kosten voor ouders.

Stichting Materiële Steun

Leerlingen van het Wartburg College komen uit de wijde omtrek. Een principiële keuze met financiële consequenties! Daarom kunnen ouders met een gezamenlijk jaarinkomen van maximaal € 45.000 bruto een bijdrage ontvangen in de vervoerskosten vanuit de Stichting Materiële Steun. Zo blijft reformatorisch onderwijs bereikbaar voor alle kinderen! Verder vergoedt de Stichting de belangrijke cursus pedagogische vorming voor beginnende docenten en steunt in de bevoegdheidskosten voor een eerste bevoegdheid. Ook de uitreiking van de Bijbel en attentie aan examenleerlingen wordt door de Stichting mogelijk gemaakt. Stuk voor stuk kosten waarvoor geen vergoeding van de overheid wordt ontvangen.

De Steunstichting staat jaarlijks voor een stevige financiële bijdrage. Dat kan alleen als wij voldoende middelen hebben. Als richtbedrag vragen wij € 50 per gezin om dit goede werk door te zetten. Een overbetaling wordt echter zeer gewaardeerd. De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor is uw gift fiscaal aftrekbaar.

Tegemoetkoming ouders

Voor ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen betalen, zijn er, afhankelijk van wat hun inkomen is en waar ze wonen, verschillende voorzieningen die hen daarbij kunnen ondersteunen.

Van overheidswege zijn dat bijvoorbeeld het Kindgebonden budget en de Tegemoetkoming scholieren:

  • Ouders met kinderen van 12 tot 18 jaar kunnen, afhankelijk van de hoogte van hun inkomen en vermogen, een verhoging van het Kindgebonden budget ontvangen. De verhoging is bedoeld als een tegemoetkoming voor schoolkosten.
  •  Jongeren van 18 jaar of ouder in het voortgezet onderwijs kunnen eventueel een Tegemoetkoming scholieren aanvragen. Deze bestaat uit een basistoelage en een inkomensafhankelijke aanvullende toelage.

 In steeds meer regio`s is de Stichting Leergeld actief. De Stichting Leergeld zet zich in voor schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Zij biedt kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Op www.leergeld.nl kunt u zien of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de schoolkosten. In de regio`s die niet bij de Stichting Leergeld aangesloten zijn, heeft de gemeente vaak zelf een regeling voor een tegemoetkoming.

In bijvoorbeeld de Hoeksche Waard is de Meedoenregeling voor kinderen van kracht. U kunt als ouder van een kind tot 18 jaar een bijdrage aanvragen wanneer uw (besteedbaar) inkomen niet hoger is dan 130% van de bijstandsnorm. Ook voor mensen in een schuldhulpverleningstraject zijn er mogelijkheden. U kunt een vergoeding aanvragen voor o.a. een bijdrage in de schoolkosten voor brugklassers, een excursie, computer en fiets. Welke bijdragen er mogelijk zijn en het aanvraagformulier, kunt u vinden op www.wi-hw.nl.

De gemeente Rotterdam en de gemeente Delft geven kinderen van ouders met een laag inkomen een tegoed. Zij ontvangen dit tegoed op de Rotterdampas. Meer informatie is te vinden op www.jeugdtegoed.nl.