Aanbod De Swaef

Het Beroepencollege

De Swaef is een Beroepencollege. Met het Beroepencollege sluiten we aan bij de voorkeurstijl van leren van onze leerlingen. De leerstijl van onze leerlingen kenmerkt zich vooral door concreet bezig te zijn in een herkenbare en beroepsgerichte omgeving. Daarom besteden we op het Beroepencollege ook veel aandacht aan de keuze die leerlingen gaan maken voor de toekomst. Eenvoudig gezegd: handen uit de mouwen en vanaf de eerste dag opgeleid worden tot een professionele vakman of vakvrouw. Hierbij is onze slogan: Leren werkt!

Kenmerken

 • Oriënterend onderwijs in de vijf profielen in het eerste leerjaar. Daarna volgen de leerlingen in leerjaar 2, 3 en 4 één beroepsgericht profiel van hun keuze. Op basis van de ervaringen mogen leerlingen aan het einde van leerjaar 2 hun keuze nog herzien.
 • Er wordt tijd besteed aan de loopbaanoriëntatie en - begeleiding (LOB), waarbij er o.a. aandacht is voor beroepsbeelden, competenties en interesses van de leerling. 

Voordelen

 • Leerlingen zijn naast de theorie ook concreet en beroepsgericht bezig.
 • Leerlingen gaan twee jaar eerder aan de slag in de beroepsgerichte profielen.
 • Het kiezen van een profiel wordt eenvoudiger, omdat leerlingen ervaring hebben opgedaan.

Organisatie
Tijdens acht lesuren per week oriënteren de leerlingen in leerjaar 1 zich op alle profielen. Voor de zomervakantie kiezen de leerlingen voor één profiel, waar ze in leerjaar 2 acht uur per week mee verder gaan.

Doorlopende leerlijn
Het Beroepencollege heeft in leerjaar 1 een oriënterend karakter. Wanneer de leerlingen een keuze gemaakt hebben voor één profiel, verandert dit traject in een beroepsvoorbereidende opleiding. Door goede contacten met het Hoornbeeck College kunnen leerlingen op het Beroepencollege voor specifieke beroepen via een doorlopende leerlijn worden opgeleid tot en met niveau 4.

De onderbouw

Het eerste leerjaar
In het eerste jaar van de onderbouw wordt op het Beroepencollege met een drietal instroomklassen gewerkt:

 • Vmbo-basis
 • Vmbo-kader
 • Vmbo-gemengde leerweg

De instroomklassen onderscheiden zich wat betreft het niveau. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg is opstroom naar een andere leerweg mogelijk. Wanneer aan de gestelde criteria wordt voldaan, wordt aan het einde van leerjaar 1 in overleg met ouder(s)/verzorger(s) bepaald of een leerling mag opstromen naar een andere leerweg.

Extra ondersteuning
In de onderbouw worden de leerlingen die recht hebben op extra ondersteuning in een kleinere klas geplaatst. In de basisberoepsgerichte leerweg bestaan de klassen uit circa 15 leerlingen en in de kaderberoepsgerichte leerweg uit circa 24 leerlingen. Door deze grootte kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen die extra begeleiding nodig hebben bij het opnemen en verwerken van de vmbo-leerstof, deze ook krijgen.

Voor die leerling, voor wie het reguliere traject richting een diploma niet haalbaar is, wordt gezocht naar een passende vorm van onderwijs, waardoor de leerling toch kan doorstromen naar het mbo. Voorbeelden hiervan zijn het leerwerk traject (LWT) en het Praktijkonderwijs (PRO) op onze nevenlocatie Marnix in Dordrecht. Bij het leerwerk traject volgen leerlingen per lesweek drie dagen les en lopen zij twee dagen stage. Leerlingen ontvangen bij het succesvol afronden van de LWT-opleiding een vmbo-basis diploma met LWT-aantekening, dat recht geeft op doorstroom naar mbo-niveau 2.

De gemengde leerweg (G)
Deze leerweg wordt op de meeste scholen g/t genoemd. Op het Beroepencollege hebben we het over de gemengde leerweg (G). Dit heeft te maken met het feit dat de leerlingen naast de gebruikelijke theorievakken van de g/t ook beroepsgerichte profielen volgen. Ze volgen deze beroepsgerichte profielen acht uur per week in de vijf profielen van het Beroepencollege.

De gemengde leerweg (G) heeft de volgende voordelen:

 • Naast de g/t-theorie direct beginnen met het beroepsgerichte vak in de vijf profielen
 • In leerjaar 2 verder gaan met het beroepsgerichte vak van je keuze
 • Een diploma op g/t-niveau behalen + veel beroepsgerichte kennis en ervaring
 • Goede doorstroommogelijkheden naar het mbo (BOL-4) 

De gemengde leerweg is voor die leerlingen bedoeld die aan de volgende kenmerken voldoen:

 • Ze zijn én handig én hebben weinig moeite met leren
 • Ze zijn graag beroepsgericht en concreet bezig 
 • Ze hebben een basisschooladvies gt

Het tweede leerjaar
Aan het begin van het tweede leerjaar is er nog niets veranderd qua klassensamenstelling. Wat wel is veranderd, is dat de leerlingen acht uur in de week de lessen MijnBeroep in het gekozen profiel volgen.

Lessen MijnBeroep en LOB (loopbaanoriëntatie en -begeleiding)
De mentor speelt een belangrijke rol bij de loopbaanoriëntatie-  en -begeleiding (LOB) van de leerling. De mentor geeft de lessen LOB en heeft gedurende het jaar hierover gesprekken met de leerling. Daarbij voert de mentor gesprekken tijdens de avonden die hiervoor ingepland worden. Hierbij zijn de mentor, de ouder(s)/verzorger(s) én de leerling aanwezig. Dit zijn er minimaal twee per jaar. 

In het eerste leerjaar ligt de focus op de profielkeuze en in het tweede leerjaar komt ook de reflectie op het leren en op de profielkeuze aan de orde. In het derde en vierde leerjaar gaat de focus langzamerhand ook meer op de toekomst na het Beroepencollege.  

De begeleiding omtrent LOB begint zodra een leerling op het Beroepencollege komt en stopt pas bij het in ontvangst nemen van het diploma.

De bovenbouw

In het derde en vierde leerjaar wordt lesgegeven in de vakken godsdienst, maatschappijleer, Nederlands, Engels, cultureel kunstzinnige vorming (CKV) en lichamelijke opvoeding. Daarnaast volgen leerlingen de vakken die horen bij het gekozen profiel. Het Beroepencollege biedt de volgende vijf profielen aan:

Techniek

 • Bouwen, Wonen & Interieur
 • Produceren, Installeren & Energie
 • Mobiliteit & Transport

Zorg & Welzijn

 • Zorg & Welzijn

Economie

 • Economie & Ondernemen

Stage leerjaar 3 en 4
In het derde en vierde leerjaar gaan alle leerlingen ca. 2 weken op stage. Bij enkele profielen gaan de leerlingen daarnaast gedurende een periode van enkele weken 1 dag(deel) per week op stage. Voor alle stages geldt dat de ouders/verzorgers van tevoren informatie ontvangen, waarin o.a. vermeld wordt door wie de stage wordt gecoördineerd.

Keuze voor een vervolgopleiding
Alle leerlingen uit het vierde leerjaar krijgen voorlichting over studie en beroep. Deze voorlichting ontvangen ze van de mentor tijdens mentorlessen en van de decaan. In oktober is er een voorlichtingsmarkt voor ouders en leerlingen uit leerjaar 3 en 4. Daarnaast voert de decaan individuele gesprekken met de leerlingen en zijn er in januari/februari spreekavonden voor ouders/verzorgers en leerlingen van het vierde leerjaar met de decaan. De leerlingen maken gebruik van ons online platform via Lyceo LOB. Hier vullen ze hun portfolio rondom hun loopbaan in en kunnen ze allerhande informatie raadplegen over vervolgopleidingen. De heer A.P. van de Minkelis is de decaan op het Beroepencollege.