Aanbod Marnix


Speciaal aanbod

Brede onderbouw
Locatie Marnix heeft een brede onderbouw: leerlingen van alle schooltypen kunnen instromen. Na het doorlopen van de eerste twee leerjaren kunnen vmbo-leerlingen bij ons onderwijs blijven volgen voor het behalen van een diploma in de basis, kaderberoepsgericht, gemengde en theoretische leerweg. Voor een havo-, atheneum- en gymnasiumdiploma vervolgen de leerlingen na het derde leerjaar hun schoolloopbaan op locatie Guido de Brès.

De schakelklas
Op locatie Marnix is het mogelijk leerlingen te plaatsen die in aanmerking komen voor een schakelklas, bedoeld voor leerlingen die meer gediend zijn met een kleinere klassengrootte, extra hulp behoeven bij de start en/of ten gevolge van een LWOO-verklaring, recht hebben op leerwegondersteuning. Het gaat om leerlingen die op regulier vmbo-niveau de (meeste) lessen zouden kunnen volgen, maar wel enkele leer- of leesmoeilijkheden hebben of gedrags- of concentratieproblemen. De leerstof wordt op regulier niveau aangeboden, maar er kan in het begin tempoverschil zijn om een geleidelijke gewenning aan de gang van zaken mogelijk te maken. In klas 2 wordt het reguliere programma gevolgd. Er wordt ook t.b.v. die klas naar een beperkte groepsgrootte gestreefd. Dan komt een meer individuele benadering van de leerling het meest tot zijn recht.

Praktijkonderwijs (PrO)
Het praktijkonderwijs is voor leerlingen die niet in staat zijn het onderwijs te volgen op een school voor vmbo. De meeste jongeren die het praktijkonderwijs hebben afgerond zoeken een baan. Sommigen kunnen doorstromen naar een vervolgopleiding in het mbo, of een opleiding volgen die een brancheorganisatie aanbiedt.

De tweejarige onderbouw is gericht op de verdere ontwikkeling van de basisvaardigheden zoals rekenen en wiskunde, Nederlands en informatiekunde. De ontwikkeling van die basisvaardigheden staat zoveel mogelijk in dienst van de praktijk van het dagelijks leven van nu en later. Theoretische kennis wordt direct toegepast tijdens de praktijkvakken, eventuele praktijkopleidingen en de stage.

In het tweede jaar gaan de leerlingen al op snuffelstage. Verspreid over het jaar zijn er enkele weken waarin de leerlingen de snuffelstage uitvoeren.

In de bovenbouw krijgt het praktische deel van de opleiding steeds meer gewicht, onder andere door uitbreiding van de stage. De bovenbouw duurt minimaal twee jaar, maar meestal drie of soms vier jaar.

Het gehele onderwijs wordt afgestemd op de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerlingen. We bereiden jongeren voor op het zo zelfstandig mogelijk functioneren als volwassene. Het accent van het onderwijs verschuift dan ook steeds meer naar de praktische vaardigheden. De functies waarvoor de leerlingen worden voorbereid, liggen doorgaans op het niveau onder het assistentenniveau (niveau 1).

Voor leerlingen in de bovenbouw, die daarvoor de capaciteiten bezitten, is er de mogelijkheid tot het behalen van een diploma van de mbo-entreeopleiding.

Toelating

Leerlingen kunnen worden geplaatst in het praktijkonderwijs op grond van:

  • Een leerachterstand van minimaal drie jaar;
  • Een intelligentiequotiënt (IQ) van minimaal 55 en maximaal 80;
  • Problemen in het functioneren in relatie met anderen;
  • Gebrek aan sociale weerbaarheid.

De Commissie Toewijzing Ondersteuning (CTO) bekijkt aangemelde leerlingen op bovengenoemde aspecten. De commissie draagt zorg voor alle relevante documenten en dient een aanvraag voor toelaatbaarheid in bij het Loket van het Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs (Refsvo)

De inhoud van het Praktijkonderwijs is onderwijs op maat. We houden terdege rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. In overleg met hen en met hun ouder(s)/verzorger(s) bespreken we de toekomstmogelijkheden en geven daar inhoud aan. Dat wordt vastgelegd in het Individuele Ontwikkel Plan (IOP). Aan de hand van zogenaamde coachingsgesprekken (met de mentor) worden deze plannen geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Leerlingen van het praktijkonderwijs worden voorbereid op werk (evt. in combinatie met een vervolgopleiding), werk met begeleiding of dagbesteding.

De bovenbouw vmbo-bk op de Marnix

Locatie Marnix biedt nu naast een brede onderbouw van alle schooltypen ook een complete bovenbouw vmbo. Naast de gemengde en theoretische leerweg bieden we ook de basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan. Onze bk leerlingen kunnen examen doen met het profiel Dienstverlening & Producten. Dit profiel heeft een sterk oriënterend en praktisch karakter. De leerling wordt breed opgeleid en krijgt de mogelijkheid om in verschillende sectoren ervaringen op te doen door 12 uur per week praktisch aan de slag te gaan. Met dit profiel kunnen de leerlingen in elk mbo moeiteloos instromen. Het geeft ze keuzemogelijkheden, waardoor ze aan het eind van de vmbo-periode beter kunnen bepalen welke vervolgopleiding het beste bij hen past.

Voor het mbo is belangrijk dat leerlingen een gemotiveerde keuze kunnen maken. Dit is zelfs zo belangrijk dat een gemotiveerde leerling in het mbo de mogelijkheid krijgt om een niveau hoger in te stromen. Via het profiel Dienstverlening & Producten kan een leerling beter zijn keuze bepalen.

Gedurende de 4 leerjaren van het vmbo-bk wordt voortdurend gewerkt aan loopbaanoriëntatie. Dit wordt vastgelegd in een portfolio. Hierdoor krijgen de leerlingen stap voor stap een beeld van de verschillende beroepen en welke vaardigheden hiervoor nodig zijn. In verschillende praktijksituaties zullen ze deze vaardigheden gaan ontwikkelen waardoor de aansluiting met het mbo beter wordt.

Naast de avo-vakken volgt de leerling ook het vak Dienstverlening & Producten. Dit vak bestaat uit vier verplichte profielmodulen: Ontwerpen, organiseren, produceren en presenteren. In klas 3 en 4 kiezen de vmbo-bk leerlingen hiernaast uit de volgende keuzevakken:

1. Ondernemen

2. Facilitaire Dienstverlening

3. Tekenen, schilderen en illustreren

4. Brood en banketbakken

5. Interieurontwerp en design

6. Geüniformeerde dienstverlening en veiligheid

7. Hout- en meubelverbindingen

8. gastheerspecialisatie

9. Assisteren in de gezondheidszorg

Leerlingen kiezen totaal 2 keuzevakken in jaar 3 en in leerjaar 4 ook 2 keuzevakken.

De zorg voor leerlingen
Twee keer per jaar worden alle leerlingen besproken tijdens de leerlingbesprekingen. Met elke leerling wordt enkele keren per jaar een coachingsgesprek gevoerd door de mentor. Het bieden van zorg voor de leerlingen is een van de kerntaken van het praktijkonderwijs. Voor die taak staat de school niet alleen! Ouder(s)/verzorger(s) zijn daarbij onmisbaar! Maar ook de hulp van externe deskundigen is daarbij gewenst. Tenslotte hebben we ook hulpmiddelen ter ondersteuning van het onderwijsleerproces nodig. In deze paragraaf lichten we een aantal facetten van die leerlingenzorg toe. De zorg voor de leerlingen wordt gecoördineerd vanuit het zorgadviesteam (ZAT). Dit team bestaat uit de maatschappelijk werker, de orthopedagoog/psycholoog en de adjunct-directeur en waar nodig andere hulpverleners zoals de schoolarts, leerplichtambtenaar, een vertegenwoordiger van Jeugdzorg.

Contacten met ouders
Een goed contact tussen school en thuis is belangrijk als het gaat om leerlingenzorg. Via portfolio, ouderbezoeken en contactavonden (tweemaal per jaar) houden we de ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte van het werk van de leerlingen. Bij een aantal activiteiten hebben we de hulp van ouder(s)/verzorger(s) hard nodig! Af en toe doen we daarom een beroep op u voor uiteenlopende activiteiten.

Excursies/schoolkamp
Elk cursusjaar organiseren we enkele excursies. Deze hebben een duidelijke relatie met het lesprogramma en zijn in principe verplicht voor alle leerlingen. Doorgaans gaan we in de maand mei of juni met de leerlingen van klas 3 en 4 op werkweek. In het overzicht op onze website kunt u de vastgestelde bedragen voor de excursies en werkweken vinden. Voor deze schoolkosten is instemming verkregen van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad.

Lesuitval
Als lessen uitvallen is dat meestal vanwege ziekte van docenten. We proberen dit op te vangen door de volgende maatregelen te treffen:

  • op de eerste ziektedag gaan we na of een andere docent, die op dat moment geen lesgevende taak heeft, de zieke collega kan vervangen;
  • soms worden leerlingen over lesuitval geïnformeerd via een sms;
  • we proberen een vervanger te vinden als de ziekte langer aanhoudt.

Het lukt niet altijd om vervanging te organiseren. Docenten met lesvrije taken hebben vaak ander werk of andere verplichtingen. Als uw kind niet thuis kan blijven, proberen we hem of haar toch ergens in de school een plaats te geven.

Belangrijke adressen voor het praktijkonderwijs:

Zorgadviesteam
Postbus 329
3300 AH Dordrecht
telefoon (078) 639 28 00
contactpersoon: dhr. M. Goedegebuur

Commissie Toelating en Ondersteuning (CTO)
Postbus 2062
2990 DB Barendrecht
telefoon (0180) 72 66 50
contactpersoon: mevr. P. Soffree

Loket RefSVO (Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs)
Plesmanstraat 72
3905 KZ Veenendaal
telefoon (06) 19 95 44 42
contactpersoon: mevr. H. van den Bos

Determinatie en advisering

De eerste klas
Nieuwe leerlingen worden geplaatst in een vmbo-, havo- of vwo-brugklas. De indeling komt tot stand op grond van het advies van de directeur van de basisschool en in mindere mate van testuitslagen. Binnen de vmbo-brugklassen maken we onderscheid tussen bk-klassen (gericht op doorstromen naar de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg) en gt-klassen (gericht op doorstroming naar de gemengde of theoretische leerweg). De uiteindelijke indeling, ook wel determinatie genoemd, hangt af van de behaalde resultaten én van de verwachting die de docenten van de leerling hebben. Bovendien kijken we naar de determinatiecategorieën motivatie, zelfstandigheid en inzicht. Zo ontstaat aan het eind van het eerste leerjaar een doorstroming of verschuiving naar de tweede klassen vmbo, havo, atheneum of gymnasium.

De tweede klas
Vmbo-leerlingen krijgen in het tweede leerjaar het vak praktische sectororiëntatie (pso), waarin ze kennismaken met de diverse sectoren. In dit tweede jaar wordt onderzocht welke leerweg de vmbo-leerling in klas 3 zal gaan volgen. In de eerste twee klassen van het vmbo besteden we ook aandacht aan de oriëntatie op studie en beroep. In dit kader vinden ook enkele excursies plaats naar locatie De Swaef. Leerlingen met een duidelijk beroepsprofiel voor ogen vervolgen doorgaans hun opleiding op locatie de Swaef. Op locatie Marnix kunnen leerlingen voor de bovenbouw in basis- en kaderberoepsgericht leerweg terecht voor het profiel Dienstverlening en Producten.

Leerlingen kunnen ook worden geplaatst in een havo-klas of een vwo-klas. In deze streams krijgen ze globaal dezelfde vakken, waarvan een deel in het Engels vanwege het véto-programma. De moeilijkheidsgraad loopt natuurlijk wel uiteen. Vwo-leerlingen die de gymnasiumopleiding willen volgen, krijgen in het tweede jaar Grieks en Latijn als extra vakken aangeboden. Aan het einde van klas 2 bekijken we voor elke leerling welk vervolgprogramma op welk niveau het meest geschikt is.

De derde en de vierde klas
In het derde leerjaar zijn er weer havo-klassen en klassen met atheneum- en/of gymnasiumleerlingen. De bovenbouw op de Marnix biedt alle leerwegen in het vmbo aan (basis, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische). Leerlingen van wie het –bij de overgang van klas 2 naar 3– onzeker is of zij in staat zijn havo-3 met succes te doorlopen, moeten bedenken dat instromen in de derde klas vmbo-gt lopende het cursusjaar uitsluitend mogelijk is tot 1 februari (onder de voorwaarde dat er ruimte in die klassen is). Vmbo-gt leerlingen beginnen namelijk in het derde leerjaar aan hun programma van Toetsing en Afsluiting. Een verkeerde keus aan het einde van havo-2 kan dus een extra jaar betekenen.

De derdeklassers vmbo-bk en -gt moeten in de loop van het cursusjaar definitief hun examenvakken kiezen. Zij worden hierin begeleid en geholpen door de mentor en de decaan. Gestimuleerd wordt een extra examenvak te kiezen, wanneer aan de gestelde voorwaarden voldaan wordt. In de derde klas vindt ook een stageweek plaats. Het doel daarvan is dat leerlingen kennis maken met toekomstige beroepen en zo ervaren welke competenties in het arbeidsproces van belang zijn.

In de vierde klas maken leerlingen de definitieve school- of beroepskeuze. Zij krijgen daarbij hulp en persoonlijke begeleiding van de decaan, ze bezoeken voorlichtingsbijeenkomsten en bedrijven en kunnen zich eventueel laten testen.

Bevorderingsnormen
Klik hier voor onze bevorderingsnormen en bepalingen wat betreft:

Lessentabellen
Klik hier om onze lessentabellen te downloaden.