Leerlingbegeleiding

Begeleiding voor alle leerlingen

Mentor
Leerlingbegeleiding is een thema dat op Beroepencollege De Swaef continu onze aandacht heeft. De spil in de algemene begeleiding is de mentor. Dit is een vakdocent, die naast de onderwijstaken, speciale taken heeft voor zijn/haar mentorklas. Hij/zij is op de hoogte van de individuele omstandigheden van elke leerling en is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen over schoolresultaten en in geval van problemen. De mentor heeft een adviserende rol over de te volgen leerweg. Eén uur in de week is ingeruimd als ‘mentoruur’: dit uur wordt gebruikt voor leerlingbegeleiding in klassenverband of voor individuele gesprekken.

Zorgcoördinator
De zorgcoördinator, dhr. W. van der Heijden, is verantwoordelijk voor de coördinatie van alle zorgaanvragen op De Swaef.

Dyslexiebegeleiding
Bij iedere brugklasleerling wordt standaard een diagnostische dyslexietest afgenomen. Als een leerling hierin te veel fouten scoort zal een half jaar lang extra ondersteuning worden geboden op het gebied van spelling en lezen. Als de leerling onvoldoende vorderingen maakt zal door een extern bureau een officiële dyslexietest worden afgenomen.

Leerlingen die met een dyslexieverklaring op De Swaef komen krijgen een faciliteitenkaart, waarop de faciliteiten van de leerling worden vermeld. Deze faciliteiten worden door de dyslexiebegeleider, dhr. G.C. Simonse, in overleg met de leerling bepaald.

Dyscalculiebegeleiding en rekenbijles
Dyscalculiebegeleiding en extra begeleiding van leerlingen met een grote achterstand op het gebied van rekenen worden gegeven door mw. M.C.M.J. de Visser. Als na officieel onderzoek dyscalculie of een ernstig rekenprobleem is vastgesteld, is het mogelijk dat leerlingen buiten de les extra begeleiding krijgen. Deze begeleiding is ter ondersteuning van de reguliere reken- en wiskundelessen. Tijdens de begeleiding wordt eerder geleerde kennis herhaald en worden er nieuwe oplossingsstrategieën aangeleerd. Leerlingen met dyscalculie ontvangen een speciale rekenkaart. In de begeleiding wordt ook ingezet op het effectief gebruik van deze kaart.

SoVa training
Op De Swaef wordt in de onderbouw sociale vaardigheidstraining (SoVA) aangeboden aan leerlingen die zich in sociale situaties niet handig gedragen. Te denken valt dan aan leerlingen die zich niet weerbaar op kunnen stellen of niet bestand zijn tegen groepsdruk.

Extra ondersteuning
In de onderbouw wordt bij het bepalen van de klassengrootte rekening gehouden met leerlingen die recht hebben op extra ondersteuning, waardoor de klassen kleiner worden. Door deze kleinere klassengrootte kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen die extra begeleiding nodig hebben bij het opnemen en verwerken van de vmbo-leerstof, deze ook krijgen.

Begeleiding bij faalangst, pesten en examenvrees
Dhr. E. Kloppenburg is op De Swaef de anti-pest coördinator, zondebokbegeleider en begeleider voor leerlingen die last hebben van faalangst en examenvrees. In het geval van pestgedrag bij leerlingen kan zowel degene die pest als degene die gepest wordt in begeleiding worden genomen.

Steunles
Waar mogelijk proberen wij steunles te bieden aan leerlingen die ondanks voldoende motivatie, moeite hebben om bij te blijven met het tempo en niveau van de klas.

Orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werk
De school heeft een orthopedagoog en een schoolmaatschappelijk werker die begeleiding bieden als de problematiek mentor overstijgend is. Te denken valt aan problemen in de thuissituatie, psychische en/of gedragsproblematiek.

Schoolverpleegkundige
De school is een samenwerking aangegaan met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Vanuit deze organisatie is een schoolverpleegkundige op school aanwezig die leerlingen uit leerjaar 1 en 3 spreekt. Tijdens dit gesprek kunnen leerlingen vragen stellen over hun gezondheid en ontwikkeling. Ook wordt er een vragenlijst afgenomen bij de leerlingen uit deze leerjaren, waarbij de antwoorden (vertrouwelijk) gebruikt worden in het gesprek door de schoolverpleegkundige. Verder is er contact met de schoolverpleegkundige wanneer een leerling langdurig afwezig is of regelmatig verzuimt i.v.m. ziekte.

Vertrouwenspersonen
Op de De Swaef en De Burcht zijn twee vertrouwenspersonen: mw. P.J.P. Aarnoudse en J. Soet. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer: (010) 480 14 22.

Klassenbespreking en Zorg Advies Team
Zes keer per jaar is er op woensdagmiddag een klassenbespreking. Aan deze klassenbespreking nemen de lesgevende docenten van de klas deel. Tijdens deze klassenbespreking kunnen mentoren advies vragen aan de lesgevende docenten, de zorgcoördinator, orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werker. Ook staat er zes keer per jaar een bijeenkomst van het Zorg Advies Team op de agenda, waarbij leerlingen voorgedragen kunnen worden voor bespreking. Aan dit overleg nemen ook externe hulpinstanties deel. Te denken valt aan vertegenwoordigers van Eleos, Leerplicht en ambulante begeleiding. Aanmelden voor deze overleggen gebeurt in overleg met ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.

Huiswerkbegeleiding
Leerlingen, die thuis niet of onvoldoende komen tot het maken en leren van hun huiswerk, kunnen door de vakdocent of mentor aangemeld worden voor huiswerkbegeleiding. De leerling maakt dan op school het huiswerk onder toezicht van een onderwijsassistent. Dit moment is voor de leerling te zien in zijn of haar rooster.