Wat bieden wij extra?


Tweetalig onderwijs (tto)
In het vwo komt steeds meer specialisatie om bepaalde doelgroepen (nog) beter onderwijs aan te bieden. Onderwijs dat past bij de doelgroep, dat uitdaging biedt en inzet vraagt van de leerling. In het vwo bieden we tweetalig onderwijs (tto) aan. Qua focus heeft een tto-leerling taalgevoel en internationale belangstelling.

In het tweetalig onderwijs wordt meer dan de helft van de vakken in het Engels gegeven. Het onderwijs is gebaseerd op:

 • Onderdompeling in het Engels;
 • internationalisering;
 • geestelijke vorming.

Aan het einde van de brugklas vindt een excursie plaats naar het Engelse Canterbury. In klas 2 bezoeken de tto-leerlingen Londen. In klas 3 nemen de leerlingen deel aan uitwisselingsprogramma’s met één van de partnerscholen in Roemenië, Spanje of Tsjechië. Tto-leerlingen sluiten de onderbouw af met een officieel Cambridge-examen, dat resulteert in het First Certificate in English (FCE, B2). In klas 5 kan het Certificate in Advanced English (CAE, C1) worden behaald, in klas 6 het Certificate of Proficiency in English (CPE, C2).
In de bovenbouw volgen de tto-leerlingen bovendien het vak Global Perspectives and Research, waarin de vaardigheid van zelfstandig onderzoek doen wordt bijgebracht en dat toegang biedt tot (top)universiteiten over de hele wereld.

Gymnasium-tto
Binnen het tto is een gymnasiumopleiding mogelijk waarin zowel taal als cultuur veel aandacht krijgt. Een team van docenten werkt aan een verbindend curriculum van diverse vakken. Ook is er een eigen lessentabel samengesteld. De leerlingen worden uitgedaagd om hun kennis niet alleen te verdiepen maar ook te verbreden. De 'waarom-vraag' is hen niet onbekend. Juist omdat ze meer aankunnen, zijn de klassieke talen eerder een uitdaging dan een belasting. Hun belangstelling gaat verder dan het analyseren van een Latijnse tekst.

Versterkend talen onderwijs (véto)
De effecten van de onderdompeling in de Engelse taal zijn zo groot dat ook in klas 2 en 3 van het reguliere vwo drie vakken in het Engels worden gegeven. Vanwege de voorbereiding op het wetenschappelijk onderwijs is dit verplicht voor alle leerlingen. Uitbreiding naar andere niveaus volgde al snel. Er is wel een verschil: voor de havo en de mavo wordt elk jaar in één tweede en derde klas dit versterkend talenonderwijs aangeboden op facultatieve basis. De leerlingen die op de havo en mavo véto volgen, gaan in de onderbouw ook op excursie naar Engeland.

International Business College (IBC)
Op onze locatie is in het cursusjaar 2014-2015 binnen het profiel EM het International Business College (IBC) gestart in de havo bovenbouw. Het hoofddoel voor het opstarten van het IBC is het motiveren en stimuleren van (een gedeelte van) de havo-leerlingen door ondernemend onderwijs met als expliciet doel te komen tot betere leerprestaties en betere voorbereiding op het vervolgonderwijs.
Concreet betekent dit dat het IBC:

 • ondernemende vaardigheden versterkt en zich richt op business, ondernemerschap en het contact met het bedrijfsleven.
 • aansluiting zoekt met het HBO door een speciaal door het HBO ontwikkelde module voor het IBC. Deze module zal op het HBO gevolgd worden.
 • onderwijs is, waar ruimte is voor meer op de handel gericht taalonderwijs.
 • competenties / kwaliteiten op het gebied van ondernemerschap van leerlingen naar voren laat komen.

Dit houdt in dat iedere leerling de mogelijkheid krijgt om ervoor te kiezen om zijn reguliere opleiding te doen in 80% van de tijd gedurende anderhalf jaar. In de overige 20% volgt de leerling een dag in de week een geheel ander programma. Concreet betekent dit dat leerlingen in vier dagen hun reguliere havo-programma volgen en één dag per week (donderdag) een  ‘businessdag’ hebben.
De  leerlingen die kiezen voor het EM-profiel hebben dus twee mogelijkheden:  de gewone EM-opleiding en het IBC (in 4 dagen het gewone EM-programma en tijdens een dag het IBC-programma).

TechnoHavo: verbredend, verdiepend en vernieuwend onderwijs
Op onze locatie start in de havo bovenbouw in het cursusjaar 2019-2020 binnen het profiel Natuur en Techniek de TechnoHavo. Om havisten met technische interesse extra uitdaging te geven, is er een vast techniekprofiel ontwikkeld. Door nauwe afstemming tussen de bètavakken verwachten we een betere leeropbrengst en aansluiting bij vervolgopleidingen. Daarnaast is er ruimte voor een wekelijkse techniekmiddag, waarin de leerlingen extra technische vaardigheden aanleren en bezig zijn met grote, motiverende projecten. We richten ons dus zowel op het vergroten van de motivatie door het stimuleren van praktisch bezig zijn, als op het aansluiten bij de optimale leerstrategie door theorie en praktijk te integreren. Juist de technische havoleerling is vaak toepassingsgericht en leert door te doen.
Alle leerlingen in de Technohavo volgen de volgende vakken: wiskunde B, natuurkunde, scheikunde, informatica, Natuur, Leven en Technologie, godsdienst, Nederlands, Engels, maatschappijleer, lo en ckv.
Het hoogtepunt van de week is de wekelijkse techniekmiddag. Dan zijn de leerlingen vooral te vinden in het nieuwe ScienceLab. Concreet betekent de techniekmiddag:

 • het aanleren van vaardigheden, zoals: technische basisvaardigheden, CAD-tekenen, 3D-printen, solderen, programmeren, etc.;
 • het verdiepen van de onderzoeks- en ontwerpvaardigheden;
 • grote, motiverende projecten met elkaar uitvoeren;
 • studie- en beroepsoriëntatie;
 • ruimte en tijd om met eigen ideeën aan de slag te gaan!

Leerlingen ronden de TechnoHavo af met een havodiploma met als profiel Natuur & Techniek.

Brèsweken op elk niveau
Het schooljaar wordt verdeeld in vier aaneengesloten perioden die afgesloten worden met een lesvrije week: de Brèsweek. Daarin organiseren wij allerlei activiteiten om de leerstof uit te diepen en nog dichter bij de leerlingen te brengen. Het gaat dan bijvoorbeeld om excursies, projecten en grotere vakopdrachten. Ook kunnen er in zo’n Brèsweek repetities worden afgenomen. De laatste Brèsweek gebruiken we om de eindtoetsen af te nemen. De eerste Brèsweek valt voor de herfstvakantie, de tweede in januari, de derde in april en de vierde eind juni/begin juli.

Een uitgebreid excursieprogramma
In het schoolleven op de Guido de Brès nemen excursies een duidelijke plaats in. Een excursie is nooit een doel op zichzelf, maar dient altijd een onderwijskundig doel. Daarnaast kan omgang met elkaar in groepsverband heel vormend zijn. Er zijn jaarlijks terugkerende en incidentele excursies.

Jaarlijks terugkerende excursies
De voorexamenklassen en vwo 4 gaan in oktober een week op excursie. Dat worden werkweken genoemd. Voor elk leerjaar bieden wij een aantal bestemmingen aan waaruit de leerlingen kunnen kiezen. De keuze is niet helemaal vrij: de bestemmingen zijn gekoppeld aan de profielen, dus leerlingen moeten een bepaald profiel volgen om mee te kunnen met een bepaalde excursie. In het programma voor de voorexamenklassen zitten enkele buitenlandse bestemmingen. De prijzen van de excursies variëren van ongeveer € 95,- (dagexcursies) tot € 580,- voor een reis naar Griekenland, Rome of Israël. Voor ouder(s)/verzorger(s) voor wie de prijs bezwaarlijk is, bestaat een kortingsmogelijkheid. Neemt u hiervoor contact op met de voorzitter van de excursiecommissie, de heer J. Troost via jtroost@wartburg.nl

Brèsweken
De onderbouwklassen gaan tijdens de Brèsweken één of enkele dagen naar verschillende bestemmingen. De brugklassen, de tweede klassen en vwo-3 gaan drie tot vijf keer per jaar op excursie of hebben een ‘outdoordag’. Havo-3 en mavo-2 maakt vooral excursies in het kader van de vakken en de profielkeuze.

Incidentele excursies
Een enkele keer komt het voor dat een docent met een groep een uitstapje maakt buiten de excursieweken. Dit gebeurt dan in de regel op de vrije middag. Ook zijn er enkele docenten die extra excursies in hun vrije tijd organiseren. Deze reizen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de school. Dit wil overigens niets zeggen over de kwaliteit ervan, want die is uitstekend!

Ouderparticipatie
Soms worden ouder(s)/verzorger(s) gevraagd om bij een schoolactiviteit (meestal een excursie en ook meestal alleen in de onderbouw) te assisteren. Daar zijn goede ervaringen mee opgedaan.

Het project Internationalisering
Onze locatie heeft al sinds 1998 een uitwisselingsproject met het Lonyay Gymnasium in Boedapest. Er vindt jaarlijks een uitwisseling plaats van leerlingen, docenten en directieleden. Zo’n vijftien bovenbouwleerlingen reizen naar Boedapest en  later wordt in Rotterdam een Hongaarse delegatie ontvangen.
Verder staan de meerdaagse excursies van de voor-examenklassen steeds meer in het teken van internationalisering. Met bestemmingen als Athene, Berlijn, Londen, Parijs en Rome wordt de cultuurkaart van Europa aardig onder de loep gebracht. Ook in de onderbouw bezoeken leerlingen een aantal buitenlandse steden, zoals Canterbury, Londen, Parijs, Lille en Keulen.

Omdat internationalisering een belangrijk thema is van het tto wordt daar veel aandacht aan geschonken, bijvoorbeeld de meerdaagse excursie in klas 3 naar Roemenië, Spanje en Tsjechië waar samengewerkt wordt met partnerscholen. In het kader hiervan worden in de bovenbouw ook uitwisselingen gedaan met scholen in Oeganda en Israël. Ook zijn e-mailprojecten met scholen opgezet in Duitsland, Roemenië en de Verenigde Staten en worden regelmatig buitenlandse gastsprekers uitgenodigd. Jaarlijks bezoekt een delegatie van bovenbouwleerlingen de internationale conferentie van christelijke scholen in Boedapest.

Burgerschap
De school heeft de wettelijke opdracht om actief burgerschap en sociale integratie te bevorderen. Het Wartburg College, locatie Guido de Brès, deelt deze visie. De afgelopen jaren participeerde de Guido de Brès in het Scholenpanel Burgerschap. Onze school wordt door de inspectie getypeerd als voorhoedeschool als het gaat om goed burgerschap. De Guido de Brès heeft qua identiteit veel te bieden aan haar partners en docenten komen met de leerlingen vaak tot de ontdekking dat ze er ook veel voor terugkrijgen vanuit andere culturele achtergronden.
Er zijn goede contacten met de buurt. Voor de buurtbewoners worden sportactiviteiten georganiseerd en is er een jaarlijkse kerstmaaltijd. Al jaren bestaat in de onderbouw het 'multicultiprogramma'. Brugklasleerlingen verdiepen zich twee dagen in een andere cultuur en doen allerlei activiteiten daar omheen.
In cluster 4 van locatie De Burcht is het vak burgerschap/omgangkunde aan de lessentabel toegevoegd.

Maatschappelijke stage
De maatschappelijke stage heeft tot doel om leerlingen ook verantwoordelijkheid voor de maatschappij bij te brengen. Uiteraard kunnen leerlingen dit niet uitsluitend in een korte stage leren. Daarom geven docenten onder andere ook binnen de vakken en tijdens de Brèsweken aandacht aan ‘goed burgerschap’.

Dit alles ziet de Guido de Brès als een bescheiden bijdrage aan de gemeenschap. Als reformatorische school hechten we aan hulp voor de naaste. Hulp en dienst aan de ander zijn belangrijke noties in het christelijk geloof. De maatschappelijke stage vindt plaats in mavo-3/4, havo-3 en vwo-4.

Beroepsstage
In het voor-examenjaar vmbo, havo en vwo wordt een beroepsstage van een week gehouden. Deze stage wordt inhoudelijk op school voorbereid. De leerlingen dienen zelf een stageplaats te zoeken. Ze krijgen voorafgaand aan de stage veel informatie van de stagecoördinatoren (mw. P.N. van der Pol voor mavo en dhr. S. de Visser voor  havo/vwo). Uiteindelijk moeten leerlingen zelf beslissen wat het beste bij hen past. De decaan en mentor helpen daar ook bij.

De mediatheek
Onze mediatheek neemt een centrale plaats in op onze school. De kern wordt gevormd door de bibliotheek. Deze bestaat uit een omvangrijke collectie fictie en non-fictie. De categorie fictie bevat een assortiment (jeugd)boeken in het Nederlands en boeken in moderne vreemde talen voor de lagere klassen.

Daarnaast vormen literaire werken voor de bovenbouw een belangrijk bestanddeel. De leerlingen kunnen hier terecht voor boeken die gelezen moeten worden voor de verschillende talen. Ook voor de categorie non-fictie is er een schat aan informatie.

Behalve boeken zijn er in de mediatheek ook andere informatiebronnen aanwezig: cd-roms, dvd’s, tijdschriften, kranten en internet. Ook luisterboeken zijn in onze collectie te vinden. Naslagwerken zoals encyclopedieën en woordenboeken zijn nog steeds in onze mediatheek te vinden. Ook zijn we geabonneerd op gekwalificeerde databanken zoals: LiteRom, JeugdLiteRom en de Uittrekselbank.

Gezonde schoolkantine
De verantwoordelijkheid voor gezond eetgedrag ligt primair bij jongeren zelf en bij hun ouder(s)/verzorger(s). Toch wil de Guido de Brès daarook graag een bijdrage aan leveren door gezonde artikelen aan te bieden. Met de cateraar wordt gericht aan het aanbieden van gezonde(re) producten gewerkt. Onze kantine heeft het predicaat 'Gezonde Kantine' en dat willen we nog verder gaan uitbouwen.