Leerlingbegeleiding

Mentor en teamcoördinator

Leerlingbegeleiding is een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod, dat continu onze aandacht heeft. De spil in de begeleiding is de mentor die jaarlijks een klas krijgt toegewezen. Dit is een vakdocent die naast de gewone onderwijstaken speciale taken heeft voor zijn mentorklas. Hij is op de hoogte van de individuele omstandigheden van elke leerling, verzorgt de administratie van cijfers en rapporten, is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen over schoolresultaten en/of in geval van problemen, adviseert over te volgen leerwegen, is verantwoordelijk voor een goed verloop van de klassenavonden en stimuleert de groep om goed te presteren. Eén uur in de week is ingeruimd als 'mentoruur': leerlingbegeleiding in klassenverband. 

De teamcoördinator speelt een centrale rol in de afhandeling van allerlei leerlingenzaken als verlofaanvragen en absentenregistratie. 

Docententeam en adjunct-directeur

Om de informatievoorziening tussen de mentor en de andere docenten snel en makkelijk te laten verlopen, werkt het Wartburg College met docententeams. Deze teams zijn verantwoordelijk voor het onderwijs én voor de zorg die we leerlingen bieden. Ze bestaan uit ongeveer vijftien docenten. De adjunct-directeur geeft leiding aan een docententeam. Hij is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van een team.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerk maken hoort bij het voortgezet onderwijs, voor sommige leerlingen is het echter een moeizame bezigheid. Aan het begin van elk schooljaar worden de huiswerkregels in iedere klas besproken. 

Begeleiding bij het kiezen van een leerweg, profiel, studie of beroep

Bij het kiezen van een sector en leerweg in het tweede leerjaar van het vmbo en van een profiel (in het derde leerjaar van het havo en atheneum) werken mentor en vakdocenten samen om de leerling te helpen. Bij dit keuzeproces – én bij de keuze voor een vervolgopleiding of een beroep – is ook de schooldecaan nauw betrokken. De decaan verzorgt keuzebegeleidingslessen, organiseert voorlichtingsavonden, voert persoonlijke gesprekken met leerlingen en kan een school- of beroepskeuzetest afnemen.

Opvang nieuwe leerlingen

Nieuwe brugklasleerlingen maken al in juni voorafgaand aan hun eerste schooljaar een middag kennis met hun klas en de mentor. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt hen een introductieprogramma aangeboden.

Rouwverwerking

Het Wartburg College biedt jongeren die te maken hebben gehad met rouw in het gezin, dit te delen met andere jongeren die iets soortgelijks hebben meegemaakt. Twee schoolmaatschappelijk werkers leiden de steungroep ‘gedeeld verdriet’. Er worden zes bijeenkomsten gehouden, verspreid over een periode van twee maanden. De jongeren mogen zich hiervoor via de mentor opgeven.

Zorg voor de jeugd

Wij zijn aangesloten bij Zorg voor jeugd. Zorg voor jeugd is het signaleringssysteem dat bedoeld is om problemen bij kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar in een vroegtijdig stadium te signaleren en vervolgens om de coördinatie van zorg te organiseren. Op deze manier moeten risico's met kinderen en jongeren worden voorkomen. Dit signaleringsinstrument zorgt ervoor dat hulpverleningsinstellingen en school niet langs elkaar heen werken en er altijd een eindverantwoordelijke instelling is, die zorg draagt voor een effectief traject voor de betreffende jongeren.

Ook de locatie Marnix zal leerlingen die voldoen aan de criteria voor signalering aanmelden via Zorg voor jeugd. 

Vertrouwenspersonen

Op locatie zijn er twee vertrouwenspersonen: mw. M.E.C. Barth en R.F. Reinders. Zij zijn bereikbaar via het algemene nummer: (078) 639 28 00.

Zorgadviesteam (ZAT)

Ouders kunnen bij de aanmelding al aangegeven hebben dat aanvullende ondersteuning nodig is. Het kan ook zijn dat ouders of verzorgers samen met de mentor en het team tot de conclusie komen dat een leerling meer ondersteuning nodig heeft dan de docenten kunnen bieden. Het zorgadviesteam (ZAT) kan dan worden ingeschakeld. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij leerlingen met ernstige leer- of gedragsproblemen, faalangst, een gebrek aan sociale vaardigheden of hoogbegaafdheid. Elke locatie beschikt over zo’n team, waarin onder andere een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdarts van Careyn zitting hebben.

De school heeft in het specifieke zorgaanbod onder andere de volgende mogelijkheden:

  • SOVA-training (alleen brugklas)
  • Dyslexie, screening (brugklas) en begeleiding
  • Faalangstbegeleiding
  • Examenvreestraining
  • Schoolmaatschappelijk werk
  • Orthopedagogische begeleiding
  • Huiswerkbegeleiding
  • Hulp bij planning en aanpak