Wat maakt ons speciaal?


Onze visie

De kenmerken van ons schoolgebouw zijn tegelijk de kenmerken van onze locatie: transparant, open, de menselijke maat en overzichtelijk. Er is veel aandacht voor de leerling en de sfeer wordt als prettig ervaren. Door de indeling in teams zijn er korte lijnen tussen docenten en leerlingen. We zijn voorstander van een gedegen onderwijsaanbod, waarin veel kennis en vaardigheden aangeleerd worden. Onze onderwijsvisie vindt u terug in de Via Marnixiana, een document waarin u kunt vinden hoe wij onderwijs zien (zie onze website). Naast dit onderwijsaanbod worden er leuke en zinvolle activiteiten voor de leerlingen georganiseerd, zoals projecten en excursies.

Ons gebouw: een school met kleur

Binnen geven acht wandpanelen aan welke vakkenclusters er zijn op de drie verschillende verdiepingen. Op de begane grond is de ‘Binnenstraat’ met de administratie, lokalen voor tekenen, D&P en technologie. Hier is ook het grote leerwerklokaal van de afdeling PrO te vinden. Op de verdiepingen zijn de lokalen, die verband houden met de vakkenclusters talen, mens & maatschappij, exact, mens & natuur. De gekleurde wandpanelen met afbeeldingen en spreuken vertellen ook over personen uit het verleden die iets met ons onderwijs te maken hebben: Marnix van St. Aldegonde, J. Waterink, Aurelius Augustinus, Charles Dickens, Johann Sebastiaan Bach, Ida Gerhardt, Blaise Pascal, Anthony van Leeuwenhoek en op locatie Groote Waard Theo Thijssen. De aula heeft imposante glas-in-loodramen van één bij zes meter waarop de vier jaargetijden zijn afgebeeld. In het ontwerp, gemaakt door oud-docent Herman A. van Duinen, is nadrukkelijk de relatie gelegd met de grondslag van de school.

Mediatheek
Aan de voorzijde van ons gebouw valt meteen de grote glazen pui op boven de hoofdingang. De school wil letterlijk en figuurlijk transparant zijn, naar binnen en naar buiten. Achter de glazen pui bevindt zich onze mediatheek, die verdeeld is over twee verdiepingen. Alle leerlingen kunnen gebruik maken van de faciliteiten van onze mediatheek. De kern ervan is de bibliotheek met daarin een flinke hoeveelheid fictiewerken. De boeken die op de literatuurlijsten Nederlands staan, kunnen hier worden geleend. De collectie bevat ook leesboekjes voor Engels en Frans, studieboeken, informatieboekjes en knipsels over auteurs. Deze materialen zijn alle uitleenbaar. Wij beschikken over een digitale catalogus, waarin leerlingen bibliotheekmaterialen snel kunnen opzoeken.

Ook naslagwerken zijn beschikbaar voor het opzoeken van informatie, maar deze worden uiteraard niet uitgeleend. Behalve boeken die op de studie zijn gericht, heeft de bibliotheek lectuur en boeken met een ontspannend karakter, waaronder een groot aantal jeugdboeken.

Iedere leerling ontvangt een pasje, waarmee hij of zij in de mediatheek terecht kan. Tegen betaling kunnen leerlingen hier ook kopieën maken en printen. Een folder met openingstijden en afspraken is in de mediatheek verkrijgbaar.

Peer support

Om de overstap naar het voortgezet onderwijs nog beter te laten verlopen, werken we op onze school met ‘peer support’. Een aantal leerlingen van onze school (nu in klas 3) is opgeleid tot ‘peer leader’. Een peer leader functioneert als een vraagbaak voor een groep van ongeveer acht brugklasleerlingen. Hij of zij beantwoordt vragen over schoolzaken en huiswerk. De peer leaders helpen zo brugklasleerlingen zich snel thuis te voelen in onze school. Leerlingen die in de brugklas moeite blijken te hebben met een bepaald vak, kunnen daarin bijles krijgen van een ‘tutor’. Dat is een leerling uit de derde klas, die daarvoor een speciale training heeft gevolgd.

Dienstverlening en producten en de gemengde leerweg

Op de Marnix bieden we een volledige instroom voor alle niveaus van het voortgezet onderwijs. Naast de theoretische leerweg bieden we voor meer praktisch ingestelde leerlingen ook de gemengde leerweg aan. Per augustus 2016 is het vmbo vernieuwd en wordt de gemengde leerweg op onze locatie ingevuld door het profiel ‘Dienstverlening en Producten’. Een praktisch profiel, wat leerlingen gedurende vier lesuren per week tijdens korte, thematische, praktische opdrachten laat kennismaken met praktijksituaties. Dit profiel biedt leerlingen de mogelijkheid om zich nog beter te verdiepen in hun loopbaankeuze en vervolgopleiding, doordat Loopbaan Oriëntatie Begeleiding veel aandacht krijgt in dit vak.

In klas 3 is dit vak voor alle leerlingen uit vmbo-gt verplicht. In dit leerjaar houden de leerlingen zich bezig met de twee verplichte profielvakken. Om de oriëntatie op loopbaan en vervolgopleiding zo optimaal mogelijk te maken, hebben we ervoor gekozen om in klas 4 keuzevakken aan te bieden, namelijk:

1. Presenteren, promoten en verkopen

2. Een product ontwerpen, verbeteren en maken voor een opdrachtgever

3. Robotica

4. Webshop

5. Voeding en beweging

6. EHBO

Na het volgen van de twee keuzevakken zal de leerling nog beter in staat zijn om de juiste vervolgopleiding te kiezen. Om het profiel Dienstverlening en Producten te kunnen volgen, moet examen gedaan worden in twee van de volgende vakken: wiskunde, natuurkunde (nask 1), biologie of economie.

Vmbo+

Op het vmbo op de Marnix besteden we extra zorg aan ons onderwijs: onmisbaar voor het overdragen van kennis is juist daar de pedagogische relatie met de leraar. Onderwijs op niveau, contextrijk, waarde(n)vol en betekenisvol, in een doorlopende leerlijn naar het mbo en de havo. Een uitgebalanceerde persoonlijke en keuzebegeleiding zijn voor vmbo’ers evenzeer onmisbare ingrediënten als de kleinschaligheid en korte lijnen op de Marnix.

Speciaal voor vmbo-bk is er zowel in leerjaar 1 als 2 een kleinere schakelklas, met extra zorg en ondersteuning.

Sprint-opleiding

Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Hoornbeeck College voor een gezamenlijk sprinttraject voor (v)mbo. Met een Sprint-certificaat krijgen leerlingen uit vmbo-gt binnen twee jaar de mogelijkheid om een niveau-4 diploma te halen binnen de sector Economie & Handel (commercieel, financieel of secretarieel), wanneer zij aan de gestelde voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn:

Kennis:

  • gemiddelde eindcijfer (school- en centraal examencijfer) voor alle vakken minimaal een 6,8 (landelijk gehanteerd voor overgang vmbo naar havo).
  • voor de rekentoets (niveau 2F): minimaal een 7,0.
  • voor de drie kernvakken (Nederlands, Engels, economie) en de vakken wiskunde of Duits gemiddeld eindcijfer (school- en centraal examencijfer): minimaal 6,6 met een individueel vak niet onder de 6,0.

Vaardigheden:

  • sectorwerkstuk – een beoordeling “g(oed)”.

Houding:

  • de leerling heeft een positieve school- en huiswerkattitude en toont dat in een volledige inzet.

vanaf de eerste klas zullen we onze leerlingen stimuleren en motiveren om overeenkomstig de hen geschonken talenten zich voor te bereiden op dit traject. Ook in de diverse voorlichtingsbijeenkomsten zal aan dit sprinttraject aandacht worden besteed.

Meerbegaafdheid

Op onze locatie bestaat er binnen het project ’meerbegaafdheid’ aandacht voor de (meer-) begaafde leerling. Er vindt een groepsscreening plaats door middel van een intelligentietest van het Centrum voor begaafdheidsonderzoek. Tevens wordt er een test afgenomen die ‘leergierigheid’ toetst. Indien de uitslag van deze toetsen een meer dan gemiddelde score aangeeft, komen deze leerlingen in aanmerking voor een speciaal verrijkingstraject. In overleg en onder deskundige begeleiding kunnen ze dan binnen de reguliere lessen aan dit traject deelnemen.

Satellietklas

De satellietklas is een klas waar maatwerk geboden wordt aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben in het volgen van onderwijs binnen de reguliere setting. In een vast lokaal is er iedere dag een onderwijsassistent aanwezig. De leerlingen die voor plaatsing in de satellietklas in aanmerking komen, volgen zoveel mogelijk de reguliere lessen. Als dat (gedeeltelijk) nog niet lukt, kunnen de leerlingen in deze klas, met begeleiding van de onderwijsassistent, hun werk voortzetten. Na de reguliere lessen kunnen deze leerlingen daar ook hun huiswerk maken. De mentor is en blijft de eerstverantwoordelijke

voor deze leerlingen. Het doel van de satellietklas is het bieden van maatwerk waardoor leerlingen binnen de reguliere setting onderwijs kunnen blijven volgen. Leerlingen die gebruik maken van de satellietklas, voldoen aan één van de volgende criteria:

  • Leerlingen met stoornissen in het gedrag die vastlopen in het reguliere onderwijs (zoals voormalige cluster IV-leerlingen).
  • Leerlingen die langdurig ziek zijn of die vanwege lichamelijke of psychische beperkingen de reguliere lessen (nog) niet geheel kunnen volgen, (zoals voormalige cluster III-leerlingen LZ/LG en voormalige cluster IV-leerlingen met zware psychiatrische problematiek).
  • Leerlingen met visuele en auditieve beperkingen (voormalige cluster I- en II-leerlingen).
  • Leerlingen die vanuit een voorziening van zware zorg (Rebound/cluster IV) teruggeplaatst worden in het reguliere onderwijs.
  • Leerlingen kunnen alleen na besluitvorming van het Zorgadviesteam (ZAT) van onze locatie in de satellietklas geplaatst worden.

Voor vragen over de satellietklas kunt u terecht bij mw. W. Knibbe-Bassa.

Versterkend talenonderwijs (VéTO) en internationalisering

Om het niveau van het Engels te verbeteren worden alle brugklasleerlingen in de havo- en vwo-stream tijdens het eerste leerjaar voorbereid op ons VéTO-programma binnen de vakles Engels. De tweede en derde klassen volgen verplicht minimaal drie in het Engels. Het gaat om de vakken economie, geschiedenis, godsdienst, scheikunde, tekenen, en lichamelijke opvoeding. Na leerjaar 2 kunnen de havo- en vwo-leerlingen kiezen voor het volgen van de reguliere lessen Engels of voor Cambridge Engels. Dit laatste leidt hen op voor het internationale First Certificate of English-examen aan het einde van leerjaar 3. Alleen de talige en zeer gemotiveerde leerlingen komen hiervoor in aanmerking. Aan dit programma zijn kosten verbonden voor een extra lesuur en het examen. In klas 3 geven we dit vorm door een meerdaags project in het Engels. Ook krijgen alle leerlingen de mogelijkheid om deel te nemen aan een studieweek in Engeland; de kosten zijn voor eigen rekening.

In het kader van internationalisering heeft onze school een uitwisselingsband met een viertal scholen. Dit betreft het Benkö István Református Álalános Iskola és Gimnázium in Boedapest (Hongarije), het Alberta Scheitzera Gimnazjum in Gliwice (Polen), de Freie Evangelische Gesamtschule en Gymnasium in Minden (Duitsland) en de J.A. Comenius Lutheran High School in Kosice (Slowakije).

Geïnteresseerde en gemotiveerde leerlingen uit alle derde en vierde klassen kunnen zich hiervoor opgeven. Zowel in Boedapest, Gliwice, Minden en Kosice als in Dordrecht e.o. verblijven de buitenlandse leerlingen tijdens de uitwisselingsweken bij gastgezinnen. Ook aan dit programma zijn kosten verbonden.

Maatschappelijke stage

Al enkele jaren hebben onze leerlingen vanaf de tweede of derde klas hun maatschappelijke stage. Leerlingen stellen zich dienstbaar op ten behoeve van de naaste om zoiets te betekenen voor de samenleving. Ze worden bewust gemaakt van de noodzaak en betekenis

van vrijwilligers(werk) voor de maatschappij. De school draagt zorg voor een goede organisatie en begeleiding. Gedurende een week of een gedeelte daarvan, zijn de derde- en vierdeklassers actief bezig met bijvoorbeeld bejaarden, gehandicapten of t.b.v. een milieuorganisatie. Aan de hand van presentaties over hun stage leren ze te reflecteren op hun eigen inzet en activiteiten. De tweede klassen basis/kader hebben hun maatschappelijke stage één of twee dagen tijdens de activiteitenweek in oktober of juni, waarin diverse activiteiten zijn geclusterd, zoals projecten en bepaalde (bedrijfs)excursies. In totaal besteden alle leerlingen minimaal 30 uur aan een maatschappelijke stage tijdens hun periode op de Marnix.

Projectonderwijs

Binnen de activiteitenweken hebben alle klassen op onze school projectdagen, waarin aandacht besteed wordt aan respect en het als christen staan in deze wereld. Thema’s als omgaan met elkaar en de ander, verslaving, mediagebruik en gezonde levensstijl dragen bij aan de vorming en bewustwording van jongeren. Zij hebben een taak in de gemeenschap waarvan zij deel uitmaken. Naast deze thema’s leren de leerlingen verantwoordelijkheid te dragen voor hun eigen leergedrag, verworven kennis toe te passen en samen te werken. In veel gevallen gaan leerlingen ook op bezoek bij andere scholen, bedrijven en instellingen. Voorbeelden van projecten zijn ‘Respectdag’ (klas 1), ‘No Apologies’ (klas 2) en ‘Samen leven, samen delen’ (klas 2).

Gezonder Wijs op de Gezonde School

Het is goed om als school na te denken over wat gezond is als het om het schoolleven gaat. Vandaar dat we daar op locatie Marnix op zoveel mogelijk fronten aandacht aan willen besteden. Of het nu gaat om gezonde omgangsvormen, een gezond voedingsaanbod, met je talenten aan de slag kunnen of meer in beweging te komen, het hoort allemaal bij de ingrediënten van een Gezonde School.

In beweging voor betere concentratie, prestaties en een beter welbevinden.

Op onze locatie zijn er daarom diverse enthousiaste commissies aan de slag gegaan om een bijdrage aan die ontwikkelingen te kunnen leveren waarvan een afvaardiging in de afgelopen jaren in binnen- en buitenland onderzocht hoe het thema Gezonde School vormgegeven wordt. Een van de belangrijke conclusies is dat meer beweging voordelen bij het leren op kan leveren. Te denken valt aan een betere concentratie, hogere leerprestaties en een beter welbevinden, zo blijkt uit diverse wetenschappelijke studies.

Dit heeft inmiddels geresulteerd in een sportieve introductiedag aan het begin van het schooljaar. Hier staan bewegen, gezond met elkaar omgaan en goed samenwerken centraal. Eveneens wordt er in de lessen van verschillende vakken succesvol met didactische werkvormen geëxperimenteerd, waarbij leerlingen in beweging moeten komen. Ze verwerken dan op een actieve manier de leerstof.

Wij vinden het ook belangrijk dat het personeel fit en gezond het werk kan doen en bieden daarom sportmogelijkheden aan. Het personeel kan fitnesstraining volgen, maar er worden ook andere sportieve activiteiten georganiseerd. Tevens hopen we voor ouders/verzorgers eveneens activiteiten te organiseren, waarbij gedacht kan worden aan zelfverdediging voor vrouwen. Door de nieuwsbrieven wordt u op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen.

‘Voer’ voor een gezond verstand
Voeding is ook een belangrijke schakel in het geheel. In het winkeltje wordt daarom alleen nog gezonde voeding zoals fruit, smoothies en allerlei gezonde broodjes aangeboden. Het voedingsaanbod bestaat voor 80% uit producten die passen binnen de schijf van vijf. De verse gezonde broodjes die verkocht worden zijn bereid door de afdeling Praktijkonderwijs. Deze arbeidsintensieve producten kunnen scherp aangeboden worden, omdat ze gemaakt zijn vanuit een leercontext, waarbij de arbeid onderdeel is van de leeromgeving. Het ‘mes’ snijdt zodoende aan twee kanten. Gesteund door enthousiaste vrijwilligers kunnen we deze ‘onderwijsvorm’ waarborgen en zo het verschil maken. Voor het fruit kan een zogenaamd fruitabonnement afgesloten worden, waarbij er wekelijks tweemaal vers fruit afgehaald kan worden. Verder wordt er in het eerste leerjaar een grootschalige voorlichting gegeven over gezonde voeding, waarbij de jongeren heel nadrukkelijk geconfronteerd worden met hun eetgedrag.

Gezonde blik vooruit!
Om te onderstrepen dat locatie Marnix dit erg belangrijk vindt, hebben we ons ten doel gesteld om het officiële vanuit de overheid geïnitieerde vignet Gezonde School te behalen. Dit vignet bestaat uit verschillende themacertificaten. Op dit moment richten we ons in eerste instantie op zowel het themacertificaat Voeding als het themacertificaat Bewegen en Sport. Er zijn meer themacertificaten te behalen, zoals Relaties en Seksualiteit, Welbevinden en Sociale veiligheid, Roken, Alcohol- en Drugspreventie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de gezonde school: www.gezondeschool.nl Ons doel is om op langere termijn ons voor alle andere themacertificaten sterk(er) te maken en deze daadwerkelijk te behalen. Zo zijn we op weg om een gezonde school te zijn in de breedste zin van het woord. Zo wordt uw kind Gezonder Wijs!

Culturele activiteiten

Groot Marnix Dictee
Traditioneel houden we op onze school een dictee, waaraan alle leerlingen d.m.v. voorrondes meedoen. In zes verschillende categorieën wordt er op de bewuste middag gestreden om de eer. Sinds enkele jaren is er zelfs een speciale categorie voor de buurtbewoners.

Groot Leerpark Dictee
Dit dictee is voortgekomen uit het Groot Marnix Dictee. Er wordt door alle leerparkscholen aan deelgenomen. Veelal doet er ook een aantal mensen uit de politiek en het onderwijsveld aan mee.

Culturele ontwikkeling
Als school hechten wij groot belang aan een goede culturele ontwikkeling van onze leerlingen. Binnen de vakgroepen Tekenen, CKV en Muziek is daar met name aandacht voor. In de Wartburgbrede cultuurvisie zijn de uitgangspunten over ons beleid verwoord

Naast de jaarlijkse excursieweek organiseren we gedurende het schooljaar diverse culturele activiteiten. Een voorbeeld hiervan is het project Vitamine KLEUR waarin leerlingen uit klas 2 BK/GT aan de hand van allerlei workshops door mensen uit het werkveld kennis maken met diverse kunstzinnige beroepen en bijbehorende MBO-opleidingen.

Om onze leerlingen een rijk en gevarieerd cultureel programma aan te bieden werken wij ook regelmatig samen met diverse culturele instellingen in en om Dordrecht, zoals Servicebureau Onderwijs & Cultuur, het Energiehuis en het Dordrechts museum. Te denken valt aan workshops, concertbezoek en interactieve rondleidingen in het museum.

Excursies
Voor de leerlingen van de derde klas vmbo-bk en gt is er in de week voor de herfstvakantie een werkweek in Weiskirchen. Deze excursie heeft in de eerste plaats een onderwijskundig doel. Deze werkweek draagt ook bij aan het sociale aspect zo vlak voor het examenjaar.

In april gaan de leerlingen van de derde klassen vmbo op stage. Voor de brugklassen, tweede en derde klassen havo en vwo organiseren we tijdens de excursieweek educatieve excursies. De leerlingen oriënteren zich op de natuur en cultuur in Dordrecht en omgeving; ze bezoeken bv. het Archeon, Rotterdam, Den Haag, België of ze hebben een tweedaagse in Duitsland. Bij de excursies passen we de kennis toe die de leerlingen in de lessen hebben opgedaan. Tijdens de lessen worden de excursies voorbereid en gerichte opdrachten worden aangereikt voor het maken van een verslag van deze week.

Uiteraard zijn de excursies niet kosteloos. In het overzicht op onze website kunt u de vastgestelde bedragen voor de excursies en werkweken vinden. Voor deze schoolkosten is instemming verkregen van de oudergeleding in de medezeggenschapsraad.

Tijdens en naast de genoemde weken organiseren de vaksecties ook excursies in het kader van ckv of oriëntatie op studie en beroep.

Om diverse culturele activiteiten te bezoeken, vragen wij elk jaar de Cultuurkaart aan van het CJP. Met het budget wat vrijkomt betalen wij diverse culturele activiteiten. Activiteiten die plaatsvinden in de hieronder genoemde activiteiten week, maar ook voor vakken als CKV of vakoverstijgende activiteiten.

Sportactiviteiten
Bij de start van het cursusjaar is er een sportief introductieprogramma voor alle klassen. Hierbij werken de leerlingen samen bij outdoorachtige activiteiten.

Regelmatig organiseren we op woensdagmiddag een sportactiviteit. Leerlingen kunnen basketballen, badmintonnen, voetballen of aan een sportinstuif deelnemen, waarin bijvoorbeeld freerunnen centraal staat.

In de eerste activiteitenweek gaan de leerlingen schaatsen. De derde klassen havo en vwo organiseren in de excursieweek een sportdag. Hierbij worden ze begeleid door een docent lichamelijke opvoeding.

Naast de reguliere schoolsportactiviteiten is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de High School Challenge of het sportplusprogramma. Na het volgen van een clinic in de gymles kan vervolgens worden deelgenomen aan sporten als tennis, sportklimmen, voetbal, zelfverdediging. Deze cursussen van tien lessen worden direct na schooltijd voor een gering bedrag aangeboden door het gemeentelijk Sportbedrijf.

Contact met de buurt

Locatie Marnix wil leerlingen meegeven dat ze iets kunnen betekenen voor de maatschappij. Om hen hiervan bewust te maken, laten we de leerlingen regelmatig buurtactiviteiten ondernemen. Zo doen ze aan tuinonderhoud en verrichten karweitjes bij buurtbewoners thuis. De bewoners kunnen cursussen volgen op onze school. Wij nodigen ze uit bij lunchpauzeconcerten en voor een herfstdiner of kerstmaaltijd. Ook nemen ze al enkele jaren enthousiast deel aan het Groot Marnix Dictee of het Groot Leerpark Dictee.