Medezeggenschap


In de medezeggenschapsraden worden de diverse belangen die in de school aanwezig zijn vertegenwoordigd. De raden spreken voor zowel ouders, leerlingen als personeel en geven uitvoering aan de Wet medezeggenschap scholen (WMS).

Er is een centrale medezeggenschapsraad (CMR), waarin vertegenwoordigers zitten van de vier locatiemedezeggenschapsraden (LMR) en van de medezeggenschapsraad algemene dienst. De medezeggenschapsraden bestaan uit vertegenwoordigers van het personeel, de ouders en de leerlingen. De personeelsleden en ouders hebben alle bevoegdheden die leden van een medezeggenschapsraad hebben; leerlingen hebben alleen adviesrecht, geen instemmingsbevoegdheden.

Locatiemedezeggenschapsraad en leerlingen- en oudercommissie Revius

Revius heeft een locatiemedezeggenschapsraad (LMR). De LMR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders, personeel en leerlingen. Elke locatiemedezeggenschapsraad vaardigt één of meer vertegenwoordigers af naar de centrale  medezeggenschapsraad (CMR).

Leden

Namens de ouder(s)/verzorger(s):

  • A. Gerrets
  • A. van Rijs 

Namens het personeel:

  • drs. D.I. Geuze (voorzitter)
  • Mw. H.A. Westmaas-Bogaard
  • W. Offermans (vicevoorzitter, afgevaardigde naar de CMR) Mw. C.C. Voordendag

Namens de leerlingen:

  • Elaine van den Berg,  Maassluis (afgevaardigde naar de CMR)
  • Willem van Krimpen, Capelle aan den IJssel

Leerlingen- en oudercommissie

Het overleg met de LMR gaat vooral over zaken die wettelijk voorgeschreven zijn. In de leerlingen- en oudercommissie komen allerlei lopende zaken aan de orde, waarbij de ouders en leerlingen hun ideeën naar voren kunnen brengen om de school aantrekkelijker te maken en kunnen reageren op ontwikkelingen die plaats (gaan) vinden. Directie en collega’s willen de ouders en leerlingen waar mogelijk graag betrekken bij de ontwikkelingen binnen de school. Door regelmatig met elkaar in gesprek te gaan, leveren alle betrokkenen hun bijdrage om van Revius voor leerlingen, ouders en personeel een aantrekkelijke school te maken. De ervaringen met deze vormen van overleg zijn zondermeer positief te noemen.