Aanmelden

Ouders die hun kind aanmelden bij het Wartburg College, doen dit in het verlangen dat hun kind wordt opgevoed en onderwezen vanuit de Bijbel, in verbondenheid met het gereformeerde belijden. Ouders vullen deze taak in de eerste plaats zelf in; kerk en school sluiten daar bij aan.

Hoe meldt u uw kind aan?

Voor cursusjaar 2020-2021 kunt u uw kind voor het eerst digitaal aanmelden bij het Wartburg College. Dit kunt u doen via de website:

aanmelden.wartburg.nl

U dient eerst een account aan te vragen. Nadat het account is geactiveerd kunt u het digitale aanmeldingsformulier invullen.


Statutaire achterban
Gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding, hanteren we een laagdrempelig toelatingsbeleid voor de kinderen uit gezinnen in de achterban. Volgens de statuten zijn dat gezinnen die behoren tot de Christelijke Gereformeerde Kerken, de (Oud) Gereformeerde Gemeenten (in Nederland), de Hersteld Hervormde Kerk en Hervormde gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland die zich gebonden weten aan het gereformeerd belijden.

Andere gezinnen
Ook kinderen uit gezinnen die bij een andere kerk of christelijke gemeenschap horen, kunnen op basis van een gesprek met de identiteitscommissie (de directie en een lid van de raad van toezicht) worden toegelaten op onze school. We denken bijvoorbeeld aan gezinnen uit andere Hervormde Gemeenten dan hierboven genoemd, Gereformeerd Vrijgemaakte Kerken, vrije groepen en evangelische gemeenten. Wanneer de ouders voor het eerst een kind aanmelden, nodigen we hen uit voor een gesprek met de identiteitscommissie. Hierin bespreken we de grondslag en de betekenis daarvan in de school en we vragen of ouders met de grondslag kunnen instemmen. Tevens overleggen we of we als school en ouders voldoende één kunnen zijn in de opvoeding van het kind. Als het kind al op een reformatorische basisschool heeft gezeten of op een school met een gelijke grondslag, wegen we ook de ervaring van deze school mee in de besluitvorming over de toelating. 

Welkom op het Wartburg College
Elke ouder die voor het eerst een kind aanmeldt bij onze school, ontvangt een uitnodiging voor een welkomstgesprek met de locatie. Dit gesprek is bedoeld om elkaar te leren kennen en te bespreken wat we van elkaar verwachten.

Hierbij komt de grondslag van de school aan de orde en de manier waarop de identiteit vorm krijgt in het onderwijs en in de leefregels op school. Daarnaast worden andere aspecten van het schoolleven besproken, zoals het huiswerk, verlof en de betrokkenheid van de ouders bij de school. In de regel vergroot dit gesprek het vertrouwen en de samenwerking tussen school en ouders.

De school als christelijke gemeenschap
Het is onze hartelijke wens dat in onze school iets zichtbaar wordt van een christelijke gemeenschap, waarin de Heere gevreesd wordt, waarin we respectvol en verantwoordelijk met elkaar omgaan, ons veilig voelen en geduld hebben met elkaars zwakheden. De Heere Jezus gaat ons daarin voor: ‘Neemt mijn juk op u, en leert van Mij dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen’ (Mattheüs 11:29).

In het verzorgen en ontvangen van opvoeding en onderwijs zijn we afhankelijk van Gods genade. Daarom is het gebed in en voor de school zo onmisbaar. Wij beseffen dat we zelf niet in staat zijn ‘tot enig (zaligmakend) goed’. Dat ontslaat ons echter niet van onze verantwoordelijkheid. God vraagt van school, ouders en leerlingen dat we alles doen wat in ons vermogen ligt. We weten ons daarin afhankelijk van Zijn zegen. 

School, ouders en leerlingen hebben in deze gemeenschap elk een verantwoordelijkheid.

School
De school is verantwoordelijk voor het onderwijs en de vorming van leerlingen op de manier zoals verwoord in de missie en de visie. Als schoolleiding en leraren zijn we daarnaast identificatiefiguren, die geroepen zijn om de leerlingen het goede voorbeeld te geven. Er dient eenheid te zijn in onze leer en ons leven, zodat we voor de leerlingen geloofwaardig zijn. Het gezag dat God ons geeft over de leerlingen, willen we in liefde uitoefenen. We staan open voor gesprek als we fouten maken.

Ouders
De ouders hebben de verantwoordelijkheid de school in het gebed en met de daad te steunen en te dragen. We verwachten dat ze hartelijk betrokken zijn bij de identiteit van de school en het onderwijs aan hun kind, positief meedenken en de school steunen als we corrigerend moeten optreden. Ondanks de eenheid in grondslag, kunnen er natuurlijk verschillen zijn tussen opvattingen en regels thuis en op school. Het is goed dat kinderen hiermee leren omgaan. Maar verscheidenheid mag niet leiden tot verdeeldheid en spanningen. We doen daarom een beroep op de ouders om de opvattingen en regels van de school te steunen. In onze open wereld is het belangrijk dat we positief en in éénheid samenwerken in de opvoeding van onze jongeren.

Leerlingen
De verantwoordelijkheid van de leerlingen is dat ze zich inzetten om de gaven die ze van hun Schepper kregen, te gebruiken en te vermeerderen. We verwachten van hen dat ze zich laten aanspreken door de Bijbel en zich openstellen voor de toerusting en vorming door hun ouders, de school en de kerk. Hun gedrag en leefstijl dienen in overeenstemming te zijn met de christelijke opvoeding.

Een aantal afspraken
In deze paragraaf stellen we enkele zaken aan de orde die te maken hebben met de identiteit en met gangbare omgangsregels binnen de school. Zo weten we als school, ouders en leerlingen wat we aan elkaar hebben. Op deze punten spreken we elkaar aan en corrigeren we elkaar zo nodig.

 • We spreken met eerbied, ontzag en liefde over God en Zijn Woord. In het Bijbellezen, zingen en gebed zoeken we Zijn eer. In schoolverband lezen we de Bijbel in de Statenvertaling (1637) en zingen we uit de psalmberijming van 1773.
 • We zien de zondag als rustdag, die gewijd is aan de dienst van de Heere. We verwachten van elkaar trouw in het bezoeken van erediensten en catechisatie.
 • Als (mede)opvoeders hebben schoolleiding en leraren gezag ontvangen over de leerlingen en mogen ze van de leerlingen Bijbelse gehoorzaamheid vragen. Het gezag dient in liefde te worden uitgeoefend en mag nooit worden misbruikt.
 • We dragen verantwoordelijkheid voor elkaar en gaan met respect om met de ander en zijn privacy en met de eigendommen van personeel, leerlingen en school. 
 • We communiceren eerlijk en bevorderen de eer en het goed gerucht van anderen. Tegen diefstal, liegen, bedreiging, wapenbezit, het meebrengen en gebruik van vuurwerk en andere vormen van (kleine) criminaliteit wordt opgetreden. In voorkomende gevallen zal van strafbare feiten aangifte worden gedaan.
 • We hanteren een Bijbelse seksuele moraal. We zien seksuele relaties als bedoeld voor in het huwelijk. We benaderen de ander met respect en zuiver. Dit sluit seksueel getinte grappen, discriminatie en intimidatie uit. 
 • Het gebruiken of bij zich hebben van alcohol of drugs op school is verboden. Ook werken we aan een rookvrije school.
 • We verwachten dat leerlingen netjes en niet uitdagend gekleed op school zijn. Meisjes dragen een jurk of rok. Voor jongens zijn trainingspakken en caps of petten verboden. Tijdens de gymlessen en door de school benoemde activiteiten wordt functionele kleding gedragen.
 • We zetten moderne media in waar dit nodig en functioneel is. Mediagebruik dat in strijd is met Bijbelse waarden en normen wijzen we af.
 • Mobiele telefoons en/of aanverwante audiovisuele middelen zijn toegestaan op het schoolplein en op plaatsen in de school die door de directie zijn aangewezen.

In het kort
Naast de identiteit, zoals eerder al aan de orde gesteld, zijn bij de aanmelding en plaatsing van leerlingen twee zaken van belang:

 • Het advies van de basisschool is op grond van de wet voor ons doorslaggevend. Om hierbij te ondersteunen heeft het Wartburg College een plaatsingswijzer opgesteld. Deze wijzer maakt duidelijk welk onderwijstype past bij de leerling.
 • De regio-afspraken die gemaakt zijn tussen de locaties van het Wartburg College. Elke locatie bedient een bepaalde regio. Wilt u uw kind aanmelden bij een locatie buiten uw regio? Dan dient een verzoek te worden ingediend bij de centrale directie. Deze beslist uiteindelijk over de plaatsing. Regio-afspraken gelden niet voor het praktijkonderwijs, Beroepencollege en tto.