Speciale toelatingscriteria

Zorgplicht en informatieplicht
In het licht van Passend Onderwijs heeft de school de plicht om in overleg met ouders passende zorg (ondersteuning) te bieden met het oog op het behalen van een diploma en het welbevinden van de jongere. De wet duidt dit aan met de ‘zorgplicht’ van de school. Daarbij is bepaald dat de school binnen tien weken na aanmelding ouders moeten laten weten dat hun kind met een zorgvraag al dan niet geplaatst kan worden op één van de locaties van het Wartburg College. Wanneer de school de zorg- of ondersteuningsvraag onvoldoende kan beantwoorden, gaat ze samen met ouders op zoek naar een andere passende onderwijsplek. De school is voor het bepalen van de ondersteuningsbehoefte en de mogelijkheden die we daarvoor hebben, afhankelijk van de informatie die ouders daarover geven. Daarom is er voor ouders een informatieplicht en moet bij de aanmelding worden aangegeven of en in welke mate er sprake is van extra zorg of ondersteuning om het onderwijs goed te kunnen volgen. Op het aanmeldingsformulier is ruimte om – als daarvan sprake is – uitgebreid aan te geven welke belemmeringen het kind bij het leren ondervindt van een stoornis of van bepaald gedrag. Ook wordt dan al gevraagd naar beschikbare informatie in de vorm van een onderwijskundig rapport, een psychologisch rapport en/of een psychiatrisch rapport.

Praktijkonderwijs
Voor het praktijkonderwijs gelden de regioafspraken van het Wartburg College niet. Kinderen komen voor dit type onderwijs in aanmerking als ze een (nauw omschreven) leerachterstand hebben, gecombineerd met een IQ-score tussen 55 en 80. Ook leerlingen van ZML-scholen die bij een herindicatie worden doorverwezen naar het voortgezet onderwijs kunnen worden geplaatst.

Leerwegondersteunend onderwijs
In aanmerking komen leerlingen die voldoen aan één van de volgende criteria:

  • overstap vanuit een afgeronde groep 7 en tenminste 8 jaar basisonderwijs gevolgd;
  • afkomstig uit groep 8 en een extra steuntje in de rug nodig;
  • afkomstig uit het speciaal onderwijs (basis of voortgezet).

Voor de twee bovenstaande vormen van onderwijs geldt een uitgebreider aanmeldingsprocedure. Vraag de directeur van de basisschool van uw kind of neem contact op met onze secretaris van de Commissie Leerlingen Zorg, de heer W. van der Heijden (010- 480 14 22 of WvanderHeijden@wartburg.nl).

Overige leerlingen met een ondersteuningsbehoefte 
De school wil zich inzetten voor kinderen met een onderwijsbelemmering. Ouders kunnen contact opnemen met de locatie waar zij hun kind geplaatst willen hebben. De school beoordeelt eerst of aan de gebruikelijke toelatingscriteria is voldaan (identiteit en toelating tot een schoolsoort) en vervolgens of er voldoende deskundigheid en zorg in huis is voor een verantwoorde plaatsing. Zie verder onder het kopje ‘Zorgplicht en informatieplicht’.

Voor leerlingen die gebaat zijn bij kleinschaligheid (maximaal elf leerlingen per groep) en overzichtelijkheid (vaste docenten, één werkruimte) is er een aparte voorziening De Burcht (cluster 4). Voor de realisering van deze voorziening werkt de school samen met diverse gespecialiseerde instanties.
Lees meer over De Burcht .

Voor leerlingen die gebaat zijn bij kleinschaligheid (maximaal elf leerlingen per groep) en overzichtelijkheid (vaste docenten, één werkruimte) is er een aparte voorziening (cluster 4). Voor de realisering van deze voorziening werkt de school samen met diverse gespecialiseerde instanties. Lees meer over cluster 4-onderwijs.

Overige vormen (zonder zorgplicht) waarvoor criteria gelden:

Beroepencollege
Ouders die van mening zijn dat hun kind een echte doener is en daarom graag meteen in de praktijk aan de slag wil, kunnen zich rechtstreeks melden bij het Beroepencollege De Swaef. Voor de toelating zijn geen nadere criteria gesteld. Ook voor de gemengde leerweg op het Beroepencollege De Swaef (G-PLUS) kunnen leerlingen uit het hele voedingsgebied rechtstreeks worden aangemeld. Voor deze leerweg gelden wel bepaalde criteria.


Tweetalig onderwijs
Leerlingen met een vwo-advies kunnen bij hun aanmelding aangeven dat zij in aanmerking willen komen voor plaatsing in een tto-groep. Tto wordt alleen aangeboden op locatie Guido de Brès, de regioafspraken gelden daarom niet bij tto. Een speciale toelatingscommissie beoordeelt de aanmeldingen. De criteria zijn:

  • Citoscore van 546 of hoger;
  • Positief advies vanuit de basisschool;
  • Sterke motivatie van ouders en leerling.

Havo-4 en vwo

Havo 4

Leerlingen die na het behalen van het vmbo-t diploma willen doorstromen naar havo-4, willen we een eerlijke en realistische kans geven. De leerling en de school zijn er niet mee gediend wanneer leerlingen voor het havo kiezen, omdat ze nog niet weten wat ze verder willen gaan doen. De stap naar het havo vraagt om voldoende niveau en om motivatie om via deze weg alsnog naar het hbo te gaan. Er wordt gekeken naar de behaalde resultaten waarbij het cijfer 6,8 of hoger gewenst is voor de vakken die de leerling ook binnen het havo wil gaan volgen. Aan het vmbo-docententeam wordt gevraagd een advies te geven met het oog op de motivatie en inzet.

De uiteindelijke beslissing over de plaatsing op het havo wordt genomen door een toelatingscommissie. Bekijk hier de uitgewerkte procedure voor de overgang van vmbo-t naar havo.

Toelating tot vwo vanuit havo-5
Een leerling met een havodiploma kan onder bepaalde voorwaarden toegelaten worden tot vwo-5 of vwo-6.
Bekijk hier de voorwaarden.