Aanbod Revius


Drie soorten onderwijs
Op locatie Revius kunnen leerlingen drie soorten onderwijs volgen: mavo, havo en vwo (atheneum/gymnasium). Ons onderwijs is gebaseerd op onze onderwijsvisie. Deze onderwijsvisie kunt u hier downloaden.

Mavo
In onze mavo brugklassen worden leerlingen geplaatst met het advies vmbo-g, het advies vmbo-t en het gemengde advies vmbo-kader/gt. In onze mavo richten we ons op een goede aansluiting op zowel mbo (niveau 4) als havo en daarom stimuleren we leerlingen om examen te doen in een extra (zevende) vak. Normaal doen leerlingen examen in zes vakken. In ons geval kan het dus ook in zeven vakken. Vanaf de derde klas krijgen leerlingen het beroepsgerichte vak Dienstverlening en Producten (D&P). Dit vak garandeert een goede aansluiting op het vervolgonderwijs. Elementen van dit vak komen ook al aan de orde in het nieuwe vak “techniekmakers” in klas één en twee. Afhankelijk van of het beroepsgerichte vak binnen of buiten de zes examenvakken wordt gekozen, kan een leerling gemengd dan wel theoretisch diplomeren.

Havo
In onze havo brugklassen worden leerlingen geplaatst met het advies havo en het gemengde advies vmbo-gt/havo.   In onze havo richten we ons op een goede aansluiting op zowel het hbo als het vwo. Leerlingen met een gemengd advies krijgen bij ons de kans een havodiploma te halen doordat we hen in hun loopbaan op onze school zo veel mogelijk stimuleren en zo goed mogelijk begeleiden. De havo leerling is gericht op een goede relatie met onze docenten, heeft behoefte aan structuur en leert vooral door te oefenen en toe te passen.

Vwo
In onze vwo brugklassen worden leerlingen geplaatst met het advies vwo en het gemengde advies havo/vwo. In    onze vwo richten we ons op een goede aansluiting op het wetenschappelijk onderwijs. Leerlingen met een gemengd advies krijgen bij ons de kans een vwo-diploma te halen. De vwo leerling is gericht op inhoud, houdt van diepgang en   is behoorlijk zelfstandig. We bieden binnen onze vwo allerlei vormen van extra uitdaging. Leerlingen die in klas 1  goede cijfers hebben voor hun vreemde talen kunnen het advies gymnasium krijgen en een gymnasiumdiploma halen. Vanaf klas 1 kunnen leerlingen meedoen aan onze Talentprojecten en ze krijgen in klas 2 en 3 diverse vakken   in het Engels (VTO). In de bovenbouw kunnen leerlingen extra vakken en modules kiezen.

 Voor een overzicht van wat ons onderwijs verder bijzonder maakt, verwijzen we u naar ‘Wat maakt ons speciaal’.

 Voor een algemene toelichting op de onderwijstypen mavo, havo en vwo verwijzen we u naar de pagina over onderwijs. 

In welke brugklas komt mijn  kind?
Revius heeft drie soorten brugklassen: mavo-brugklassen, havo-brugklassen en vwo-brugklassen. De leerlingen worden op het niveau geplaatst dat geadviseerd wordt door de basisschool. We vragen de  basisscholen een helder niveauadvies uit te brengen. Indien er een gemend advies wordt gegeven, plaatsen wij de leerling op het hogere niveau mits de klassengrootte dat toelaat. Dit doen wij omdat we graag de leerlingen met een gemengd advies de kans geven een diploma te halen op het hogere niveau.

Na de brugklas
Leerlingen uit de 2e klas mavo kunnen, afhankelijk van hun resultaten, de gemengde of theoretische leerweg afronden op locatie Revius, of kiezen voor een vervolg in de kaderberoepsgerichte leerweg op De Swaef.
Leerlingen uit havo en vwo stromen na het derde leerjaar de Tweede Fase binnen en kunnen hun schoolloopbaan afronden met een diploma voor havo, atheneum of gymnasium.

Advies
In de onderbouw krijgen de leerlingen na een halfjaar een prognose over de te volgen leerroute. Bij het tweede tussenrapport volgt een advies. Leerlingen die een lager advies krijgen dan verwacht, worden extra gevolgd door de mentor. Aan het einde van het schooljaar geeft de docentenvergadering een definitief advies. Als ouders het niet eens zijn met het definitieve advies of besluit van de docentenvergadering, kunnen zij heroverweging van het besluit verzoeken aan de mentor of de teamondersteuner van de betreffende afdeling. Alleen als de ouders punten naar voren brengen die tijdens de docentenvergadering niet bekend waren, wordt de leerling opnieuw in bespreking genomen.

Bevorderingsnormen
Bekijk hier de bevorderingsnormen voor het cursusjaar 2019-2020.

Lessentabellen 2019-2020
Klik hier om onze lessentabellen te downloaden.