Afspraken

Leerlingenstatuut
In het leerlingenstatuut van het Wartburg College zijn regels vastgelegd over toelating, privacybescherming, goede gang van zaken, schade, disciplinaire maatregelen, huiswerk, toetsing, kwaliteit van het onderwijs, buitenschoolse activiteiten en geschillen. In een preambule staan enkele opmerkingen over de relatie van het leerlingenstatuut tot de identiteit van de school. Op elke locatie ligt een exemplaar ter inzage voor de leerlingen. Het statuut is ook hier te downloaden.

Zo zijn onze manieren
Elke locatie heeft ook een aantal aanvullende regels op basis van het Leerlingenstatuut toegespitst op de situatie op de locatie. Deze worden aan het begin van het schooljaar kenbaar gemaakt en ook geplaatst op het ouder- en leerlingweb of It’s Learning.

Daarnaast zijn dit de regels per locatie:

  • Locatie Guido de Brès
  • Locatie Marnix
  • Locatie Revius
  • Locatie De Swaef

In de gevallen waarin de reglementen niet voorzien, beslist de locatiedirectie of het College van Bestuur.

Verzekering en aansprakelijkheid

De school probeert door het stellen van gedragsregels en het houden van toezicht beschadiging of vermissing van eigendommen zo veel mogelijk te voorkomen. Niettemin heeft de school een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Ongevallenverzekering
Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen, personeel, vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een beperkte uitkering als een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk meeverzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking biedt, bijvoorbeeld door eigen risico. Materiële schade, zoals een kapotte bril of fiets, valt niet onder de dekking.

Aansprakelijkheidsverzekering
De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (personeel, vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims als gevolg van onrechtmatig handelen. De school is niet zonder meer aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Dit is alleen zo als er sprake is van een verwijtbare fout, als een of meerdere vertegenwoordigers van de school tekort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is dus mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid van de kant van de school. Een voorbeeld daarvan is schade aan een bril tijdens de gymnastiekles; die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering en wordt dan ook niet door de school vergoed.

De school is ook niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit door leerlingen aan elkaar toegebracht letsel of voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen van leerlingen, ouder(s) of verzorger(s).

Eigendommenverzekering
Ouders kunnen voor hun kind eventueel een eigendommenverzekering afsluiten. Schade aan kleding of andere eigendommen van de leerling is hierdoor gedekt. Voor het afsluiten van deze verzekering gaat u naar www.leerlingenverzekering.nl of belt u met de helpdesk van de Raetsheren van Orden B.V.: telefoon (072) 71 13 400.

Schoolveiligheidsplan

Het Wartburg College vindt de veiligheid in en rondom de school belangrijk. Daarom is er een schoolveiligheidsplan opgesteld. In het schoolveiligheidsplan worden zaken beschreven zoals omgang en gedrag van leerlingen en medewerkers, maatregelen bij incidenten en delicten en de veiligheid in en om onze schoolgebouwen. Het schoolveiligheidsplan ligt ter inzage op iedere locatie.